Výstavba nového objektu zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa v meste Veľké Kapušany

Žiadateľ : mesto Veľké Kapušany

Názov projektu: Výstavba nového objektu zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa v meste Veľké Kapušany

Kód projektu : 302020W327

Miesto realizácie: Mesto Veľké Kapušany

Celkové náklady:  552 360,69 €

Výška NFP:   524 742,66 €

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Špecifický cieľ : IROP-PO2-SC211-2018-34 - Podpora a rozvoj služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na komunitnej úrovni

Cieľ projektu: Celkovým cieľom projektu je „Vytvoriť podmienky na zosúlaďovanie rodinného a pracovného života obyvateľov mesta a lepšieho začlenenia žien s deťmi do troch rokov na trh práce a vybudovaním zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov zvýšiť kapacitu zariadení starostlivosti o deti v predškolskom veku na území mesta“

 Aktivity projektu:    

 1 - Aktivita č. 1 -   Výstavba  budovy zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa

 2 - Aktivita č. 2  - Vybavenie budovy zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa

Výstupy projektu: Projekt výrazne prispeje k zlepšeniu situácie v oblasti poskytovania služieb starostlivosti pre deti do troch rokov nielen na území žiadateľa, ale aj v širokom okolí (zariadenie navštevujú aj deti z okolitých obcí Kapušianske Kľačany, Ruská, Maťovské Vojkovce, Čierne Pole, Čičarovce, Streda nad Bodrogom, Leles, Veľké Slemence, Drahňov). Vybudovaním zariadenia sa nielen získa kapacita poskytovania služieb starostlivosti o deti do troch rokov pre 20 detí, ale dosiahne sa aj významný multiplikačný efekt a to: - zriadenie jaslí výrazne  zvýši aj kapacity MŠ v meste – súčasná trieda zariadenia je v budove materskej školy,  pričom po realizácii projektu sa uvoľnia tieto priestory pre potreby MŠ, ktorá v nich bude môcť zriadiť ďalšiu triedu pre deti MŠ o kapacite cca 18-22 detí ( podľa veku). Je teda reálnym dopadom projektu, že jeho realizáciou súčasne narastie aj využiteľná kapacity MŠ v meste minimálne o 1 triedu v uvoľnených priestoroch. 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Juraj Tarášek
Vytvorené: 11.02.2020 09:16
Upravené: 21.05.2020 09:41

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine