Stavebné úpravy na existujúcich komunikáciách pre nemotorovú dopravu v k.ú. Iliašovce a v k.ú. Harichovce

Žiadateľ : obec Iliašovce, obec Harichovce

Názov projektu: Stavebné úpravy na existujúcich komunikáciách pre nemotorovú dopravu v k.ú. Iliašovce a v k.ú. Harichovce

Kód projektu : NFP302070BMF5

Miesto realizácie: Iliašovce, Harichovce

Celkové náklady:  377 598,06 €

Výška NFP:   358 718,16 €

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Špecifický cieľ : IROP-PO7-SC72-2021-74 Zvyšovanie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb

Cieľ projektu: Projekt, ktorý bude realizovaný v katastrálnom území obce Iliašovce na parcele CKN č. 4407 a 4372 a obce Harichovce na parc. CKN č. 6129 rieši stavebné úpravy na existujúcich komunikáciách pre nemotorovú dopravu v katastrálnom území obce Iliašovce a susednej obce Harichovce s cieľom prepojenia  okresného mesta Spišská Nová Ves – časť pod Modrým vrchom. Svojím charakterom podporí trvalo udržateľný miestny a nadväzujúc regionálny dopravný systém, ktorý zaručuje mobilitu a prístup k hlavným službám pre všetky kategórie občanov, najmä budovaním a skvalitňovaním cyklistickej infraštruktúry. Cieľom projektu v oblasti podpory nemotorovej dopravy je zvýšenie atraktivity cyklistickej dopravy prostredníctvom budovania siete bezpečných cyklotrás a nadväzujúcej infraštruktúry, realizáciou opatrení na upokojovanie dopravy daného územia obce a jej okolia.

Aktivity projektu:   

Hlavná aktivita č. 1: Výstavba infraštruktúry pre nemotorovú dopravu v k.ú. Iliašovce a v k.ú. Harichovce 

Výstupy projektu: Realizáciou hlavnej aktivity projektu - Výstavba infraštruktúry pre nemotorovú dopravu v k.ú. Iliašovce a v k.ú. Harichovce, dôjde k vybudovaniu nového cyklochodníka v celkovej dĺžke 5,8526 km a predpokladá naplnenie všetkých stanovených cieľov: 

  • zvýšenie atraktivity cyklistickej dopravy prostredníctvom výstavby nového cyklochodníka
  • zníženie celkového znečistenia ovzdušia dopravou
  • zvýšenie bezpečnosti chodcov ako aj cyklistov a motoristov
  • zväčšenie existujúcej siete cyklochodníkov v obci
  • zníženie hluku, prašnosti a vibrácii z dopravných prostriedkov 
  • hospodárske oživenie vidieckych oblastí prostredníctvom rozvoja infraštruktúry na cykloturistické účely
  • vyvážený rozvoj dopravného systému daného územia a zároveň zabezpečenie tvorby udržateľnej mobility.

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Juraj Tarášek
Vytvorené: 20.09.2022 11:13
Upravené: 20.09.2022 11:17

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001