Sídlisko Breziny- Revitalizácia oddychovej zóny v obci Prakovce

Žiadateľ : Obec Prakovce

Názov projektu:  Sídlisko Breziny- Revitalizácia oddychovej zóny v obci Prakovce

Kód projektu : NFP302070BZH5 

Miesto realizácie: obec Prakovce

Celkové náklady:  392 816,69 €

Výška NFP:   373 175,86 €

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Špecifický cieľ : IROP-PO7-SC73-2021-87 Podpora zelenej infraštruktúry a regenerácia vnútroblokov sídlisk

Cieľ projektu: Projekt "Sídlisko Breziny- Revitalizácia oddychovej zóny v obci Prakovce" je zameraný na regeneráciu vnútrobloku sídliska s uplatnením ekologických princípov tvroby a ochrany zelene. Zakomponovaním architektonických prvkov zelenej infraštruktúry poskytne obec svojim obyvateľom miesto na zdravšie a lepšie bývanie.Hlavným cieľom predloženého projektu žiadateľa je regenerácia vnútrobloku v obci Prakovce s uplatnením ekologických princípov tvorby a ochrany zelene.

Aktivity projektu:    

Hlavná aktivita č. 1:  Regenerácia vnútrobloku sídlisko Breziny

Výstupy projektu: Realizáciou projektu sa dosiahne kvalitatívny rozvoj záujmového územia, obnovia sa prirodzené krajinné prvky, významným spôsobom sa zlepší životný štandard obyvateľov sídliska Breziny a zatraktívni rekonštruované územie. Úprava priestoru bude rešpektovať vidiecky ráz obce a požiadavky na funkčnosť, estetiku a bezpečnosť. Zelená infraštruktúra prinesie sociálno-hospodársky prínos pre obyvateľov obce, spojením zdravotno-rekreačných a ekologicko - stabilizačných funkcií.K využívaniu revitalizovanej plochy budú mať prístup nielen obyvatelia obce, ale aj návštevníci a záujemcovia o cestovný ruch a turistiku. Projektom sa rozšíri a doplní ponuka základných služieb poskytovaných v obci o možnosti voľno-časových aktivít. Úspešnou realizáciou projektu sa vytvorí estetická a bezpečná oddychová zóna a priestor pre upevňovanie sociálnych vzťahov obyvateľov sídliska ale aj obce.  

 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Juraj Tarášek
Vytvorené: 30.12.2022 08:45
Upravené: 30.12.2022 08:47

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001