REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA AUTOBUSOVEJ STANICE VO VEĽKÝCH KAPUŠANOCH - I. etapa

Žiadateľ : ARRIVA Michalovce, a.s.

Názov projektu: REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA AUTOBUSOVEJ STANICE VO VEĽKÝCH KAPUŠANOCH - I. etapa

Kód projektu : NFP302070BTA8

Miesto realizácie: Veľké Kapušany

Celkové náklady:  1 006 582,49 €

Výška NFP:   905 924,24 €

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Špecifický cieľ : IROP-PO7-SC71-2021-77 - Zvýšenie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy

Cieľ projektu: Hlavným cieľom projektu je modernizácia a skvalitnenie areálu autobusovej stanice vo vlastníctve spoločnosti ARRIVA Michalovce a.s. vo Veľkých Kapušanoch, prostredníctvom stavebno-technických úprav exteriérových častí autobusovej stanice. Predkladaný projekt prispieva k zlepšeniu stavebnej infraštruktúry VOD a jeho obsahom je budovanie, resp. rekonštrukcia existujúcej dopravnej infraštruktúry. Vďaka tomu bude mať predkladaný projekt priamy vplyv na zlepšenie podmienok v rámci VOD s potenciálom zvyšovania záujmu verejnosti o využívanie služieb VOD.

Aktivity projektu:    

Hlavná aktivita č. 1: rekonštrukcia, modernizácia a výstavba prestupných uzlov, okrem uzlov so zásahom do železničnej infraštruktúry

Hlavná aktivita č. 2 : rekonštrukcia, modernizácia a výstavba obratísk cestnej verejnej osobnej dopravy

Hlavná aktivita č. 3 : rekonštrukcia, modernizácia a výstavba záchytných parkovísk Park & Ride (P+R), Kiss & Ride (K+R), Bike & Ride (B+R)27 a inštalácia systému chytrého parkovania v atraktívnych oblastiach miest

Výstupy projektu: Benefity predkladaného projektu sú nasledovné:

- zatraktívnenie VOD (zabezpečením prístupnejšieho vozidlového parku so zodpovedajúcimi štandardmi pre imobilných cestujúcich),

- zníženie znečistenia ovzdušia (PM, NOX, O3, CO2),

- dôjde k zvýšeniu bezpečnosti prepravy (do vozového parku sa dostávajú modernejšie, kvalitnejšie vozidlá s vysokým štandardom bezpečnosti),

- zvýši sa kvalita cestovania vďaka zatraktívneniu stavebno-technických podmienok,

- predpoklad zvýšenia počtu osôb prepravených VOD.

Dopady projektu na miestny/regionálny dopravný systém sú predovšetkým v tom, že žiadateľ nadobudne do svojho majetku zrekonštruovaný priestor AS Veľké Kapušany, ktorá zvýšia kvalitu a podmienky v rámci poskytovaných služieb VOD najmä v regionálnom merítku. Modernizácia vozového parku ovplyvní najmä obyvateľov okresu Michalovce ale aj dotknutých okresov Sobrance, Trebišov, Humenné, Vranov nad Topľou, Košice a ďalších.

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Juraj Tarášek
Vytvorené: 04.11.2022 07:56
Upravené: 04.11.2022 08:01

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001