Rekonštrukcia areálu materskej školy v obci Štítnik

Žiadateľ : obec Štítnik

Názov projektu: Rekonštrukcia areálu materskej školy v obci Štítnik

Kód projektu : 302021BKX1

Miesto realizácie: obec  Štítnik

Celkové náklady:  46 269,50 €

Výška NFP:   43 956,02 €

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Špecifický cieľ : IROP-PO2-SC221-2021-67 Zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl

Cieľ projektu: Cieľom projektu  „Rekonštrukcia areálu materskej školy v obci Štítnik“ je zvýšenie kapacity a kvality   služieb materskej školy za účelom zabezpečenia  kvalitného predprimárneho vzdelania. Uvedený cieľ je v súlade so špecifickým cieľom výzvy 2.2.1 - Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl.

Cieľ projektu sa plánuje dosiahnuť prostredníctvom realizácie 3 hlavných aktivít:

1. Detské ihrisko – Štítnik

2. Rekonštrukcia oplotenia

3. Rekonštrukcia interiéru MŠ - obec ju zrealizuje z vlastných zdrojov.

Aktivity projektu:    

1 - Aktivita č. 1 -  Detské ihrisko – Štítnik

2 - Aktivita č. 2 - Rekonštrukcia oplotenia

3 - Aktivita č. 3 - Rekonštrukcia interiéru budovy MŠ

Výstupy projektu: Súčasná kapacita MŠ – 35 detí – sa po ukončení realizácie navýši o 26 detí, na konečných 61. Realizáciou projektu dôjde k vytvoreniu detského ihriska, ktoré bude oázou fantázie, hier, zápolení, vytvárania sociálnych vzťahov a rozvoja motorických zručností našich detí. Deti  sa  prostredníctvom  hry  učia, ako zvládnuť riziko.  Vystavením  dieťaťa  riziku  v  prostredí,  kde  už  bolo  riziko dôkladne  posúdené,  sa  dieťa  učí  a  môže  samo  zhodnotiť,  čo  je  preň  bezpečné  a  čo  nie. Takto  dieťa  získa  skúsenosti,  za  ktoré  by  v  „skutočnom  svete“  mohlo  zaplatiť  oveľa  vyššiu cenu. Dôležitú  úlohu  pri  hrách  má  predstavivosť.  Podnetné  a  vzrušujúce  detské  ihriská  nielen úžasne  napomáhajú  detskému  rozvoju,  ale  aj  poskytujú  miesto  na  hru  ďaleko  od  oveľa nebezpečnejších miest, ako sú železničné trate, cesty, rieky, kanály a staveniská.
 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Juraj Tarášek
Vytvorené: 28.10.2022 07:28
Upravené: 28.10.2022 07:39

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001