Regenerácia vnútroblokov na ulici SNP a Hlavnej ulici v meste Krompachy

Žiadateľ : Mesto Krompachy

Názov projektu: Regenerácia vnútroblokov na ulici SNP a Hlavnej ulici v meste Krompachy

Kód projektu : NFP302070BVG3

Miesto realizácie: mesto Krompachy

Celkové náklady:  762 289,78 €

Výška NFP:   724 175,29 €

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Špecifický cieľ : IROP-PO7-SC73-2021-87 - Podpora zelenej infraštruktúry a regenerácia vnútroblokov sídlisk

Cieľ projektu: Hlavným cieľom projektu "Regenerácia vnútroblokov na ulici SNP a Hlavnej ulici v meste Krompachy" je skvalitniť životné a prírodné prostredie mesta Krompachy, zvýšiť biodiverzitu a posilniť ekologickú stabilitu riešených území a to regeneráciou mestského vnútroblokového priestoru na ul. SNP a Hlavnej ulici, doplnením kompozície zelene a ozdravením existujúcich porastov zelene.Projekt sa zameriava na rozšírenie a vytvorenie kvalitnejšieho zázemia pre každodenný odpočinok miestnych obyvateľov, zvýšením estetickej, architektonickej a aj hygienickej hodnoty riešených plôch budovaním prvkov zelenej infraštruktúry spolu so zavedením prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku. 

Aktivity projektu:    

Hlavná aktivita č. 1:  Regenerácia vnútroblokov sídlisk s uplatnením ekologických princípov tvorby a ochrany zelene

Výstupy projektu: Realizáciou projektu sa vytvorí moderný, kultivovaný verejný priestor s oddychovo-relaxačnými možnosťami pre krátkodobý pobyt návštevníkov všetkých vekových kategórií, stretávanie sa a spoločenské kontakty rezidentov z okolitých bytových domov. Priestranstvo bude verejne dostupné, bez akýchkoľvek obmedzení a bude vybavené mobiliárom, nevyhnutnou komunikačnou sieťou pre peších, nevyhnutným technickým zázemím a parkovou úpravou. Vybudovaním detského ihriska sa vytvorí adekvátny priestor na hru detí vo veku od 3 do 15 rokov a priestranstvo pre športové vyžitie mládeže a dospelých. Detské a športové ihrisko bude predstavovať priestor na spoločenské vyžitie detí a mládeže, na vytvorenie nových sociálnych väzieb a bude mať aj edukatívnu funkciu. Detské ihrisko a venčisko pre psy zároveň prispeje k vytvoreniu funkčného a estetického prostredia požadovanej kvality. Vytvorením parkovej zelene sa vytvorí vizuálna bariéra pre bytové domy, zvýši sa biodiverzita a ekologická stabilita územia. Zvýšenie kvality života v urbanizovanom prostredí sa zabezpečí aj zvýšením biodiverzity, a tým aj ekologickej stability územia, použitím vybraných druhov rastlín. Zlepší sa estetický výraz urbanizovanej plochy a čo možno v najväčšej miere sa minimalizuje vplyv hluku a znečistenia ovzdušia. Realizáciou projektu sa vytvoria aj oddychové miesta na sedenie, ktoré budú spĺňať všetky štandardy a budú zvyšovať kvalitu života v mestskom prostredí.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Juraj Tarášek
Vytvorené: 22.12.2022 14:28
Upravené: 30.12.2022 08:21

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001