Regenerácia medziblokových priestorov sídliska Západ v meste Michalovce

Mesto Michalovce

Názov projektu: Regenerácia medziblokových priestorov sídliska Západ v meste Michalovce

Kód projektu : 302040J153

Miesto realizácie: mesto Michalovce

Celkové náklady:  697 807,34 €

Výška NFP:   662 916,97 €

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Špecifický cieľ : IROP-PO4-SC431-2017-16 - Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostr. budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku.

Cieľ projektu: Cieľom projektu je zlepšiť kvalitu života obyvateľov sídliska,  vytvoriť atraktívnu, bezpečnú, zelenú oddychovú zónu pre obyvateľov rôznych vekových kategórií s ihriskami, modernými hracími prvkami pre deti, s drobnou architektúrou, novou zeleňou a funkčným prepojením vnútrobloku.

Aktivity projektu:    

 Aktivita č. 1 -  Regenerácia medziblokových priestorov 

Výstupy projektu: Po realizácii projektu vznikne funkčná oddychová zóna s dvoma športovými ihriskami (fitnes plocha a multifunkčné ihrisko)., s dvoma detskými ihriskami pre rôzne kategórie detí a s pieskoviskom, vzniknu 2 oddychové stretávacie zóny - altánky, celá zóna bude sfunkčnená pomocou spevnených plôch, osvetlenia a revitalizvanou zeleňou s doplnením novej zelene - stromov a krov. Nad bezpečnosťou budú dohliadať kamerový systém. Celková regenerovaná plocha - 11 772,7 m2, z toho plocha vytvorených prvkov okrem zelene - 2 746,74 m2.  Projekt bol odkomunikovaný  a odsúhlasený s obyvateľmi  bytových domov, projekt svojimi výsledkami maximálnou mierou prispeje k zvýšeniu kvality života na danom sídlisku.

 

 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Juraj Tarášek
Vytvorené: 24.01.2019 13:00
Upravené: 03.12.2019 08:48

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001