Ploské – Ortáše - vodovod a Ploské - Ortáše-prívod vody a vodojem

Žiadateľ : Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Názov projektu: Ploské – Ortáše - vodovod a Ploské – Ortáše - prívod vody a vodojem

Kód projektu : 302040M830

Miesto realizácie: obec Ploské

Celkové náklady:   1 108 099,84 €

Výška NFP:   997 289,86  €

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Špecifický cieľ : IROP-PO4-SC421-2017-19 Zlepšenie zásobovania pitnou vodou, čistenie odpadových vôd, kanalizácia

Cieľ projektu: Realizáciou projektu sa vybuduje vodovod v časti obce Ploské - Ortáše, ktorý bude napojený na jestvujúci vodovod v obci Ploské, výsledkom čoho bude komplexné vyriešenie zásobovanie vodou v predmetnej aglomerácii. Novým vodovodom sa odstráni riziko kontaminácii vody rôznymi škodlivými látkami.

Aktivity projektu:   

 1 - Aktivita č. 1 -  Vybudovanie vodovodného potrubia a vodojemu

Výstupy projektu: Realizáciou projektu sa zabezpečí stály prívod pitnej vody. 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Juraj Tarášek
Vytvorené: 27.11.2019 10:44
Upravené: 03.12.2019 08:44

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001