Modernizácia a vybavenie odborných učební základnej školy

Obec Mníšek nad Hnilcom

Názov projektu: Modernizácia a vybavenie odborných učební základnej školy

Kód projektu : 302020K181

Miesto realizácie: obec Mníšek nad Hnilcom

Celkové náklady:  79 522,19 €

Výška NFP:   75 546,08 €

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Špecifický cieľ : IROP-PO2-SC222-2016-13 Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách

Cieľ projektu: Hlavným cieľom  projektu je zlepšenie výsledkov našich žiakov v medzinárodnom, ako aj národnom meraní dosiahnutých vedomostí a ich úspešnosti na trhu práce. Zámerom je taktiež rozvoj materiálno-technického vybavenia základnej školy z hľadiska jej funkcie ako centra celoživotného vzdelávania a jej sprístupnenie (podporených učební) pre verejnosť a poskytovateľom celoživotného vzdelávania v súlade so zákonom č. 568/2009 o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Aktivity projektu:   

 1 - Aktivita č. 1 -  Modernizácia a vybavenie jazykovej učebne

2 - Aktivita č. 2 - Modernizácia a vybavenie biologicko/chemickej učebne

3 - Aktivita č. 3 - Modernizácia a vybavenie IKT učebne

4 - Aktivita č. 4 - Modernizácia a vybavenie polytechnickej učebne

Výstupy projektu: Prioritou je zlepšenie vyučovania prírodných vied na základnej škole vytvorením modernej odbornej učebne biológie, techniky, t. j. skvalitnením podmienok pre efektívnejšie vyučovanie prírodovedných predmetov. Modernizáciou metodiky výučby prírodovedných predmetov prispeje projekt  k naplneniu mnohých koncepčných dokumentov pri rozvoji edukačného procesu. 

 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Juraj Tarášek
Vytvorené: 24.01.2019 13:00
Upravené: 03.12.2019 08:49

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001