Nové učebne pre ŠZŠ Spišská Nová Ves

Žiadateľ :  Ministerstvo vnútra SR

Názov projektu: Nové učebne pre ŠZŠ Spišská Nová Ves

Kód projektu : 302020K166

Miesto realizácie: mesto Spišská Nová Ves

Žiadateľ :  Ministerstvo vnútra SR

Celkové náklady:  128 826,49 €

Výška NFP:   128 826,49 €

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Špecifický cieľ : IROP-PO2-SC222-2016-13 Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách

Cieľ projektu: Hlavným cieľom projektu je zvýšenie kvality vzdelávania odborných predmetov modernizáciou a vybavením odborných učební na základnej škole.

Aktivity projektu:   

1 - Aktivita č. 1 -  Zriadenie novej jazykovej učebne pre ZŠ Spišská Nová Ves

2 - Aktivita č. 2 - Zriadenie školskej knižnice pre ZŠ Spišská Nová Ves

3 - Aktivita č. 3 - Zriadenie polytechnickej učebne pre ZŠ  Spišská Nová Ves

4 - Aktivita č. 4 - Zriadenie IKT učebne pre ZŠ  Spišská Nová Ves

Výstupy projektu: Hlavným cieľom projektu je zlepšenie výsledkov žiakov v medzinárodnom, ako aj národnom meraní dosiahnutých vedomostí a ich úspešnosti na trhu práce. Zámerom je taktiež rozvoj materiálno-technického vybavenia  základnej školy  z hľadiska jej funkcie ako centra celoživotného vzdelávania a jej sprístupnenie (podporených učební) pre verejnosť a poskytovateľom celoživotného vzdelávania v súlade so zákonom č. 568/2009 o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Juraj Tarášek
Vytvorené: 24.01.2019 13:00
Upravené: 03.12.2019 08:48

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine