Moravany - Kanalizácia

Žiadateľ : Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Názov projektu: Moravany - Kanalizácia

Kód projektu : 302040M831

Miesto realizácie: obec Moravany

Celkové náklady:   3 214 995,54 €

Výška NFP:   2 887 011,75 €

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Špecifický cieľ : IROP-PO4-SC421-2017-19 Zlepšenie zásobovania pitnou vodou, čistenie odpadových vôd, kanalizácia

Cieľ projektu: Predmetom tejto žiadosti je vybudovanie kanalizácie v obci Moravany a časti obce Moravany s názvom Lučkovce s cieľom zvýšiť podiel pripojených obyvateľov v počte 784 (čo predstavuje 76% z celkového počtu obyvateľov 1031) na verejnú kanalizáciu a bezpečne odvádzať odpadové vody na ČOV v Bánovciach nad Ondavou.

Aktivity projektu:   

 1 - Aktivita č. 1 -   Budovanie verejných kanalizácií

Výstupy projektu: Vybudovaním kanalizácie sa zlepší životná úroveň obyvateľov, zamedzí sa znečisťovanie podzemných a povrchových vôd z netesnených a nekontrolovaných vypúšťaných žúmp. Investorom ako aj prevádzkovateľom projektu bude Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. a užívateľmi občania obce Moravany a časti obce Lučkovce

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Juraj Tarášek
Vytvorené: 27.11.2019 10:44
Upravené: 03.12.2019 08:43

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001