MODERNIZÁCIA ZASTÁVOK v obci Malé Trakany, okres Trebišov

Žiadateľ : Obec Malé Trakany

Názov projektu: MODERNIZÁCIA ZASTÁVOK v obci Malé Trakany, okres Trebišov

Kód projektu : NFP302070BNC5

Miesto realizácie: Obec Malé Trakany

Celkové náklady:  170 478,78 €

Výška NFP:   161 954,84 €

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Špecifický cieľ : IROP-PO7-SC71-2021-77 - Zvýšenie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy

Cieľ projektu: Hlavným zámerom predkladaného projektu je zvýšiť atraktivitu verejnej osobnej dopravy pre obyvateľov obce Malé Trakany prostredníctvom modernizácie oboch existujúcich autobusových zastávok vrátane vytvorenia parkovacích systémov (P+R a B+R), opravy a úpravy existujúcich spevnených plôch, výmeny zastaralých a poškodených prístreškov, mestského mobiliáru (stojan na bicykle, odpadkové koše, lavičky), úpravy prostredia zastávok a vyhradenia jazdných pruhov pre verejnú osobnú dopravu. 

Aktivity projektu:    

Hlavná aktivita č. 1: Modernizácia zastávok cestnej verejnej osobnej dopravy v obci Malé Trakany

Výstupy projektu: Realizáciou projektu - podporou investícií do modernizácie autobusových zastávok sa dosiahnu stanovené ciele a výsledky projektu :

- zatraktívneniu a skultúrneniu verejného priestranstva autobusových zastávok a ich bezprostredného okolia v intraviláne obce (výmena zastaraných a poškodených prístreškov, osadenie absentujúceho mestského mobiliáru - stojan na bicykle, odpadkové koše, lavičky, informačná tabuľa)

-  zvýšeniu atraktivity verejnej osobnej dopravy pre obyvateľov obce Malé Trakany - zvýšenie počtu osôb prepravených verejnou osobnou dopravou a zmena deľby prepravnej práce v prospech ekologicky priaznivejších módov dopravy

- zníženiu narastajúcej automobilizácie – znížené využívanie individuálnej automobilovej dopravy (úprava prostredia zastávok, vyhradenie jazdných pruhov pre verejnú osobnú dopravu vytvorenie parkovacích systémov P+R a B+R

- ochrane životného prostredia - zníženie miery emisií skleníkových plynov na prepraveného jednotlivca ako aj produkcie pevných častíc, hluku a vibrácií

- zabezpečeniu bezbariérovosti autobusových zastávok a ich bezprostredného okolia ľuďom so zdravotným postihnutím, resp. vozíčkarom (oprava a úprava existujúcich spevnených plôch)

- zvýšenie bezpečnosti a poriadku, ochrany života a zdravia obyvateľov a návštevníkov obce

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Juraj Tarášek
Vytvorené: 24.11.2022 13:32
Upravené: 24.11.2022 13:36

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001