Modernizácia odborných učební v ZŠ Pavla Országha Hviezdoslava, Veľké Kapušany

Mesto Veľké Kapušany

Názov projektu: Modernizácia odborných učební v ZŠ Pavla Országha Hviezdoslava, Veľké Kapušany

Kód projektu : 302020K553

Miesto realizácie: mesto Veľké Kapušany

Celkové náklady:  72 762,40 €

Výška NFP:   69 124,28 €

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Špecifický cieľ : IROP-PO2-SC222-2016-13 Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách

Cieľ projektu: Projekt Modernizácia odborných učební v Základnej škole Pavla Országha Hviezdoslava, Veľké Kapušany je tvorený tromi halvnými aktivitami zameranými na modernizáciu učební biológie/chémie, jazykov a realizáciu stavebno-technických úprav učební

Aktivity projektu:   

 1 - Aktivita č. 1 -  Obstaranie bilogickej/chemickej učebne

2 - Aktivita č. 2 -  Obstaranie vybavenia jazykovej učebne

3 - Aktivita č. 3 - Stavebno-technické úpravy učební

Výstupy projektu: Po realizácii projektu bude základná škola, disponovať dvomi plnohodnotne zariadenými odbornými učebňami biológie/chémie a jazykov. Zásadným rozdielom v porovnaní so súčasnou situáciou bude vybavenosť modernými didaktickými pomôckami, ktoré umožnia učiteľom praktickým a pútavým spôsobom prednášať učebné témy. Zároveň sa žiakom otvára priestor na ľahšie, spontánnejšie a praktickejšie zvyšovanie odborných znalostí, kompetencií a zručností. Projekt napomôže zmazaniu rozdielov vo vybavenosti škôl.

 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Juraj Tarášek
Vytvorené: 24.01.2019 13:00
Upravené: 03.12.2019 08:48

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine