Moderné IKT učebne pre ZŠ Moldava nad Bodvou

Žiadateľ : mesto Moldava nad Bodvou

Názov projektu: Moderné IKT učebne pre ZŠ Moldava nad Bodvou

Kód projektu : 302021K226

Miesto realizácie: mesto Moldava nad Bodvou

Celkové náklady:  34 475,53 €

Výška NFP:   32 751,75 €

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Špecifický cieľ : IROP-PO2-SC222-2016-13 Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách

Cieľ projektu: Hlavným cieľom projektu je zvýšenie kvality vzdelávania odborných predmetov modernizáciou a vybavením odborných učební na základnej škole..

Aktivity projektu:    

1 - Aktivita č. 1 - Zriadenie nových IKT učební v ZŠ Moldava nad Bodvou

Výstupy projektu: Hlavným cieľom projektu je zlepšenie výsledkov žiakov v medzinárodnom, ako aj národnom meraní dosiahnutých vedomostí a ich úspešnosti na trhu práce. Zámerom je taktiež rozvoj materiálno-technického vybavenia základnej školy z hľadiska jej funkcie ako centra celoživotného vzdelávania a jej sprístupnenie (podporených učební) pre verejnosť a poskytovateľom celoživotného vzdelávania v súlade so zákonom č. 568/2009 o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Podpora základného vzdelávania bude preto v rámci IROP a  projektu zameraná na budovanie a rekonštrukciu odborných učební a to konkrétne: IKT učební pre žiakov základnej školy.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Juraj Tarášek
Vytvorené: 26.03.2020 08:44
Upravené: 26.03.2020 08:54

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001