Michalovce - Vybudovanie cyklotrasy Centrálna mestská zóna - Biela hora v Michalovciach

Vybudovanie cyklotrasy Centrálna mestská zóna - Biela hora v Michalovciach.

Názov projektu: Vybudovanie cyklotrasy Centrálna mestská zóna - Biela hora v Michalovciach

Kód projektu : 302011J529

Miesto realizácie: mesto Michalovce

Celkové náklady:  592 420,20 €

Výška NFP:   562 799,19 €

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Špecifický cieľ : IROP-PO1-SC122-2016-15 - Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb.

Cieľ projektu: Cieľom projektu je integrovať cyklistov v premávke, zvýšiť ich počet na pozemných komunikáciách v meste, zviditeľniť ich pohyb a tým zvýšiť ich bezpečnosť. Prepojiť cyklotrasou sídlisko a IBV Stráňany s centrom mesta a s východnou časťou mesta ako centrom hospodárskeho významu.

Aktivity projektu:    

1 - Aktivita č. 1 - 1.etapa – Rekonštrukcia existujúcej lávky

2 - Aktivita č. 2  - 2. etapa - Cyklotrasa na existujúcich miestnych komunikáciách

3 - Aktivita č. 3 -  3. etapa – Nový cyklistický chodník

Výstupy projektu: Vďaka novej  cyklotrase sa zabezpečí prepojenie sídliska Stráňany s centrom mesta, s priemyselnou zónou a železničnou a autobusovou stanicou. Zároveň trasa povedie až k novému mestskému cintorínu a lesoparku Biela hora, kde je rovnako potrebné umožniť obyvateľom mesta dostať sa cyklistickou dopravou. Celková dĺžka novej cyklotrasy bude 2002,6m.


 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Juraj Tarášek
Vytvorené: 27.02.2018 08:16
Upravené: 03.12.2019 08:55

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine