"LIENKA" - Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa v meste Rožňava

Žiadateľ : Mesto Rožňava

Názov projektu: "LIENKA" - Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa v meste Rožňava

Kód projektu : 302021BXY4

Miesto realizácie: Mesto Rožňava

Celkové náklady:  37 846,25 €

Výška NFP:   35 953,94 €

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Špecifický cieľ : IROP-PO2-SC211-2021-78 - Podpora poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb, zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach na komunitnej úrovni.

Cieľ projektu: Hlavným cieľom projektu je zriadenia nového zariadenia takéhoto typu, z dôvodu podpory zosúladenia rodinného a pracovného života, podporiť mladých pracujúcich rodičov a umožniť im zlepšiť ich príjmovú situáciu. Zameranie projektu je v súlade s prioritnou osou 2 a to  uľahčenie prístupu k efektívnym a  kvalitnejším verejným službám  ako aj so špecifickým cieľom 2.1.1 Podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni,  nakoľko na území mesta nie je ani jedno zariadenie takéhoto typu. Cieľovou skupinou projektu budú deti vo veku do troch rokov. Cieľom je zabezpečiť starostlivosť o deti do troch rokov v rámci denného pobytu, ambulantnou formou a to poskytnutím komplexnej a odbornej celodennej starostlivosti o dieťa, výchovy a vzdelávacích aktivít primeraných veku. 

Aktivity projektu:

1 - Aktivita č. 1 -   Stavebné úpravy

2 - Aktivita č. 2  - Vybavenie interiéru

Výstupy projektu: Zabezpečenie starostlivosi o deti do troch rokov v rámci denného pobytu, ambulantnou formou a to poskytnutím komplexnej a odbornej celodennej starostlivosti o dieťa, výchovy a vzdelávacích aktivít primeraných veku.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Juraj Tarášek
Vytvorené: 10.03.2023 07:43
Upravené: 10.03.2023 07:45

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001