Kráľovský Chlmec - Modernizácia technického vybavenia na ZŠ v Kráľovskom Chlmci

Modernizácia technického vybavenia na ZŠ v Kráľovskom Chlmci

Názov projektu: Modernizácia technického vybavenia na ZŠ v Kráľovskom Chlmci

Kód projektu : 302021K286

Miesto realizácie: mesto Kráľovský Chlmec

Celkové náklady:  188 479,00 €

Výška NFP:   179 055,05 €

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Špecifický cieľ : IROP-PO2-SC222-2016-13 Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách

Cieľ projektu: Zabezpečiť modernizáciu technického vybavenia učební na základnej škole za účelom zlepšenia kompetencií žiakov a zvýšenia ich vzdelanostnej úrovne. Vybavenie a didaktické pomôcky sú zastarané a nevyhovujú súčasným normám a trendom. V rámci predkladaného projektu chceme odstrániť identifikované nedostatky, a prostredníctvom nového moderného materiálno-technického vybavenia vytvoriť vhodné, atraktívne a príjemné vzdelávacie podmienky pre samotný  výchovno-vzdelávací  proces.

Aktivity projektu:    

 1 - Aktivita č. 1 -  Zabezpečenie materiálno-technického vybavenia jazykovej učebne

 2 - Aktivita č. 2  - Zabezpečenie materiálno-technického vybavenia fyzikálnej, chemickej    učebne  a učebne biológie

3 - Aktivita č. 3  - Zabezpečenie materiálno-technického vybavenia polytechnickej učebne

4 - Aktivita č. 4  - Zabezpečenie materiálno-technického vybavenia IKT učebne

Výstupy projektu: Predkladaný projekt bude predstavovať dlhodobý prínos predovšetkým pre našu cieľovú skupinu, t. j. žiakov našej školy v počte 345 z celkového počtu 480 (z toho 23% žiakov pochádza z MRK). Zároveň sekundárne bude profitovať z výstupov projektu aj nepriama cieľová skupina. Z vecného, personálneho, technického, materiálneho, finančného hľadiska a aj z hľadiska priestorových kapacít navrhovaný projektový zámer potvrdzuje udržateľnosť projektu. Realizáciou projektu zabezpečíme moderné materiálno-technické vybavenie Fyzikálnej učebne, učebne Biológia, učebne Chémie, Polytechnickej učebne a IKT učebne. 


 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Juraj Tarášek
Vytvorené: 14.08.2018 13:03
Upravené: 03.12.2019 08:52

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001