Kluknava - vodovod, II. etapa rozšírenie

Žiadateľ : obec Kluknava

Názov projektu: Kluknava - vodovod, II. etapa rozšírenie

Kód projektu : 302040M802

Miesto realizácie: obec Kluknava

Celkové náklady:   528 578,03 €

Výška NFP:   502 149,13 €

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Špecifický cieľ : IROP-PO4-SC421-2017-19 Zlepšenie zásobovania pitnou vodou, čistenie odpadových vôd, kanalizácia

Cieľ projektu: Hlavnou aktivitou projektu je budovanie verejných vodovodov, okrem prípadov ich súbežnej výstavby s výstavbou verejnej kanalizácie v aglomeráciách nad 2 000 EO, podľa aktualizovaného Národného programu SR pre vykonávanie smernice Rady 91/271/EHS. Podpornými aktivitami projektu je zabezpečenie informovania a komunikácie projektu a riadenie projektu.

Aktivity projektu:   

 1 - Aktivita č. 1 -   Budovanie verejných vodovodov, okrem prípadov ich súbežnej výstavby s výstavbou verejnej kanalizácie v aglomeráciách nad 2 000 EO, podľa aktualizovaného Národného programu SR pre vykonávanie smernice Rady 91/271/EHS.

Výstupy projektu: Realizáciou projektu „Kluknava - vodovod, II. etapa rozšírenie“ dôjde k zvýšeniu podielu obyvateľov obce Kluknava, ktorí budú mať prístup ku kvalitnej pitnej vode z verejného vodovodu. Podiel obyvateľov s prístupom k pitnej vode sa zvýši zo súčasných 8,2 % na 32,7 % z celkového počtu obyvateľov obce Kluknava.

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Juraj Tarášek
Vytvorené: 18.08.2020 08:15
Upravené: 18.08.2020 08:31

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001