Informačné zabezpečenie prestupných uzlov Košice a Spišská Nová Ves a autobusových zastávok v mestách Spišská Nová Ves a Smižany

Žiadateľ : eurobus, a.s.

Názov projektu: Informačné zabezpečenie prestupných uzlov Košice a Spišská Nová Ves a autobusových zastávok v mestách Spišská Nová Ves a Smižany

Kód projektu : 302010K750

Miesto realizácie: Košický samosprávny kraj

Žiadateľ : eurobus, a.s.

Celkové náklady:  

Výška NFP:   

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Špecifický cieľ : IROP-PO1-SC121-2016-12 - Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy

Cieľ projektu: Predmetom projektu je umiestnenie informačných tabúl na autobusových staniciach (prestupných uzloch) v meste Košice a Spišská Nová Ves a informačných tabúľ na autobusových zastávkach v meste Spišská Nová Ves a Smižany. Cieľom projektu je zlepšená informovanosť cestujúcej verejnosti v prestupných uzloch. Projekt je aj v súlade so špecifickým cieľom 1.2.1 Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej dopravy. Lepšie služby a kultúrnejšie prostredie vedie k tomu, že občania uprednostnia verejnú dopravu pred individuálnou, čo prispeje aj k nižšej miere emisií skleníkových plynov na prepravovaného jednotlivca. Zlepšením informovanosti cestujúcich v na staniciach a zastávkach, vybavených informačnými tabuľami bude dosiahnutá vyššia kvalita dopravných služieb.

Aktivity projektu:    

 Aktivita č. 1 -  informačné zabezpečenie autobusovej stanice Spišskej Novej Vsi (SNV) a zastávok

 Aktivita č. 2  - wifi zabezpečenie autobusovej stanice SNV

Aktivita č. 3  - informačné zabezpečenie autobusovej stanice Košice (KE)

Aktivita č. 4  -  wifi zabezpečenie autobusovej stanice KE

Výstupy projektu: Zavedením pripravovaných zmien vo vybavovaní cestujúcich, zlepšením informovanosti cestujúcej verejnosti, či už v autobusoch, autobusových staniciach alebo na autobusových zastávkach, očakávame stabilizáciu počtu cestujúcich a po realizácii integrovaného systému v Košickom kraji aj postupný nárast počtu cestujúcich.


 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Juraj Tarášek
Vytvorené: 24.01.2019 13:00
Upravené: 03.12.2019 08:45

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001