Modernizácia učební na Cirkevnej ZŠ sv. Juraja v Trebišove

Žiadateľ : Grekokatolícka eparchia Košice

Názov projektu: Modernizácia učební na Cirkevnej ZŠ sv. Juraja v Trebišove

Kód projektu : 302020J155

Miesto realizácie: mesto Trebišov

Žiadateľ : Grekokatolícka eparchia Košice

Celkové náklady:  76 952,13 €

Výška NFP:   73 104,52 €

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Špecifický cieľ : IROP-PO2-SC222-2016-13 Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách

Cieľ projektu: Hlavným cieľom projektu je zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Cirkevnej ZŠ sv. Juraja v Trebišove.

Aktivity projektu:   

 1 - Aktivita č. 1 -  Obstaranie prírodovednej učebne

2 - Aktivita č. 2 - Obstaranie polytechnickej učebne

3 - Aktivita č. 3 - Obstaranie IKT učebne

4 - Aktivita č. 4 - Stavebno-technické úpravy pre potreby obstarania učební

Výstupy projektu: zlepšenie podmienok, v ktorých sa uskutočňuje vzdelávanie,zvýšená kvalita prípravy žiakov v prírodovedných predmetoch,zvýšená kvalita prípravy žiakov v oblasti IKT,zvýšená kvalita prípravy žiakov v technických zručnostiach,očakávané zlepšenie výsledkov v hodnotení školy (testovanie 5, testovanie 9, mimoriadne výsledky školy – súťaže, olympiády).Efektívnejšie a kvalitnejšie verejné služby v oblasti primárneho vzdelávania v okrese Trebišov v súlade s požiadavkami trhu práce,vyššia uplatniteľnosť žiakov po absolvovaní ďalších stupňov vzdelania na trhu práce.


 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Juraj Tarášek
Vytvorené: 24.01.2019 13:00
Upravené: 03.12.2019 08:50

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine