Gelnica - Inovatívne učebne v Základnej škole v Gelnici

Inovatívne učebne v Základnej škole v Gelnici

Názov projektu: Inovatívne učebne v Základnej škole v Gelnici

Kód projektu : 302020I776

Miesto realizácie: mesto Gelnica

Celkové náklady:  195 907,04 €

Výška NFP:   186 111,69 €

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Špecifický cieľ : IROP-PO2-SC222-2016-13 Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách

Cieľ projektu: Hlavným cieľom projektu je  Vytvoriť podnetné  podmienky pre kvalitné vzdelávanie žiakov Základnej školy v Gelnici

Aktivity projektu:   

 1 - Aktivita č. 1 -  Obstaranie  jazykovej učebne na výučbu cudzích jazykov a slovenského jazyka

2 - Aktivita č. 2 - Obstaranie  školskej knižnice

3 - Aktivita č. 3 - Obstaranie  prírodovednej – biologickej/chemickej učebne

4 - Aktivita č. 4 - Obstaranie  polytechnickej  učebne

5 - Aktivita č. 5 - Stavebno- technické úpravy pre potreby obstaranie učební

Výstupy projektu: Splnením cieľov zlepšíme kvalitu vzdelávania v ZŠ Gelnica, vytvoríme  podnetné prostredie, predovšetkým pre rozvoj v oblasti jazykovej výchovy – slovenský jazyk a cudzie jazyky. Zotrieme rozdiely medzi intaktnými žiakmi a žiakmi so ŠVVP a SZP. Vytvoríme prostredie aj pre získavanie pracovných návykov, zlepšenie kompetencií žiakov v oblasti technickej výchovy a v oblasti prírodovedných predmetov.  Zlepšíme možnosť ich uplatnenia  na trhu práce, zameriame sa na prípravu a vzdelávanie pre život.

 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Juraj Tarášek
Vytvorené: 24.01.2019 13:00
Upravené: 03.12.2019 08:50

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine