Detský domov Veľké Kapušany

Detský domov Veľké Kapušany

Názov projektu: Detský domov Veľké Kapušany

Kód projektu : 302020L168

Miesto realizácie: Mesto Veľké Kapušany

Celkové náklady:  1 853 149,40 €

Výška NFP:   1 799 204,60 €

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Špecifický cieľ : IROP-PO2-SC211-2017-17 Podpora prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú (proces deinštitucionalizácie existujúcich zariadení)

Cieľ projektu: Cieľom projektu je čiastočná deinštitucionalizácia Detského domova “Lienka” Veľké Kapušany zameraná na vytvorenie podmienok pre zabezpečovanie náhradného prostredia na komunitnej úrovni vyplývajúca z Koncepcie zabezpečovania výkonu súdnych rozhodnutí v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately detí na roky 2016 – 2020, Plánu transformácie a deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti (máj 2017) schválenej ministrom PSVR.Realizáciou projektu dôjde k presťahovaniu 6 samostatných skupín v počte 54 detí do novovybudovaných samostatne stojacich rodinných domov (RD) a zníženiu kapacity kmeňovej budovy.

Aktivity projektu:    

 1 - Aktivita č. 1 -  Stavebné práce vrátane stavebného dozoru 

 2 - Aktivita č. 2  - Nákup osobného automobilu 

Výstupy projektu: Realizáciou projektu sa dosiahne čiastočná deinštitucionalizácia zariadenia, 54 klientov (detí) sa presťahuje do novovybudovaných 6 rodinných domov, čím sa zníži kapacita kmeňovej budovy (internátneho charakteru) o 54, zostane v nej 1 skupina mladých dospelých a 1 skupina pre maloleté matky s deťmi v celkovom počte 19 klientov.

 

 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Juraj Tarášek
Vytvorené: 30.07.2018 07:32
Upravené: 03.12.2019 08:53

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine