Cyklistický chodník KROMPACHY centrum smer SLOVINKY

Cyklistický chodník KROMPACHY centrum smer SLOVINKY

Názov projektu: Cyklistický chodník KROMPACHY centrum smer SLOVINKY

Kód projektu : 302010M102

Miesto realizácie: mesto Krompachy

Celkové náklady:  101 685,84 €

Výška NFP:   96 601,55 €

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Špecifický cieľ : IROP-PO1-SC122-2016-15 - Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb.

Cieľ projektu: Cieľom projektu v oblasti podpory nemotorovej dopravy je zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity cyklistickej dopravy prostredníctvom :vybudovania samostatnej a bezpečnej cyklistickej komunikácie a cyklokoridorov na existujúcich miestnych komunikáciách, realizácie opatrení na upokojovanie dopravy a obstaranie doplnkovej cyklistickej infraštruktúry, realizácie aktivít zameraných na propagáciu cyklistickej dopravy ako plnohodnotného spôsobu prepravy.

Aktivity projektu:    

Hlavná aktivita č. 1: Cyklistický chodník Krompachy centrum smer Slovinky

Výstupy projektu: Projekt bude zabezpečovať zvýšenie bezpečnosti zraniteľných účastníkov cestnej premávky segregáciou cyklistických komunikácií (vytvorením/vybudovaním samostatnej cyklistickej cestičky s odpočívadlom) a budovaním cyklistických komunikácii  a zároveň sa realizáciou zabezpečí zvýšenie úrovne infraštruktúry pre cyklistov prostredníctvom doplnkovej cyklistickej infraštruktúry (odpočívadla, cyklostojany, a pod.). Implementáciou projektu sa zrealizuje stavba, ktorá rieši realizáciu asfaltových úprav krytu vozoviek, doplnenie dopravného značenia a výstavbu nových konštrukcií odpočívadiel s prvkami drobnej architektúry. V rámci implementácie projektu sa vyznačia cyklistické koridory na existujúcich komunikáciách - ul. Zemanská, ul. Banícka štvrť a ul. Dolina (III./3255) a z časti účelovej komunikácie vznikne cyklistická cestička. Implementáciou projektu dôjde k zvýšeniu bezpečnosti pohybu cyklistov a vytvoria sa tak podmienky bezpečného a pohodlného pohybu cyklistov v danej časti mesta Krompachy. 

 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Juraj Tarášek
Vytvorené: 17.08.2018 08:05
Upravené: 03.12.2019 08:51

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine