Čečejovce - Zriadenie nových učební v ZŠ s MŠ Čečejovce

Zriadenie nových učební v ZŠ s MŠ Čečejovce

Názov projektu: Čečejovce - Zriadenie nových učební v ZŠ s MŠ Čečejovce

Kód projektu : 302021K379

Miesto realizácie: obec Čečejovce

Celkové náklady:  96 390,94 €

Výška NFP:   91 571,39 €

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Špecifický cieľ : IROP-PO2-SC222-2016-13 Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách

Cieľ projektu: Hlavným cieľom projektu je zvýšenie kvality vzdelávania odborných predmetov modernizáciou a vybavením odborných učební na základnej škole.. Hlavným cieľom projektu je zlepšenie výsledkov žiakov v medzinárodnom, ako aj národnom meraní dosiahnutých vedomostí a ich úspešnosti na trhu práce.

Aktivity projektu:    

 1 - Aktivita č. 1 -  Zriadenie jazykovej učebne pre ZŠ s MŠ Čečejovce

 2 - Aktivita č. 2  - Zriadenie školskej knižnice pre ZŠ s MŠ Čečejovce

3 - Aktivita č. 3  - Zriadenie polytechnickej  učebne pre ZŠ s MŠ Čečejovce

4 - Aktivita č. 4  - Zriadenie IKT učebne pre ZŠ s MŠ Čečejovce

Výstupy projektu: Realizáciou projektu bude zabezpečená modernizácia materiálno-technického vybavenia základnej školy z hľadiska jej funkcie ako centra celoživotného vzdelávania a jej sprístupnenie (podporených učební) pre verejnosť a poskytovateľom celoživotného vzdelávania v súlade so zákonom č. 568/2009 o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Podpora základného vzdelávania bude preto v rámci IROP a predkladaného projektového zámeru zacielená na modernizáciu a rekonštrukciu odborných učební a to konkrétne: učební IKT. Súčasťou učební budú aj plnohodnotne vybavené pracoviská učiteľa.

 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Juraj Tarášek
Vytvorené: 14.08.2018 13:03
Upravené: 03.12.2019 08:52

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine