Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v meste Spišské Vlachy

Žiadateľ : mesto Spišské Vlachy

Názov projektu: Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v meste Spišské Vlachy

Kód projektu : 302040P706

Miesto realizácie: mesto Spišské Vlachy

Celkové náklady:  296 918,00 €

Výška NFP:   282 072,10 €

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Špecifický cieľ : IROP-PO4-SC431-2017-16 - Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostr. budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku

Cieľ projektu: Hlavným cieľom projektu je skvalitniť životné a prírodné prostredie mesta Spišské Vlachy, zvýšiť biodiverzitu a posilniť ekologickú stabilitu riešených území a to regeneráciou mestských vnútroblokových priestorov, doplnením a opravou kompozície zelene a ozdravením existujúcich porastov zelene, čo predstavuje súlad so špecifickým cieľom 4.3.1.

Aktivity projektu:    

 Aktivita č. 1 -  Regenerácia vnútroblokov mesta Spišské Vlachy s uplatnením ekologických princípov tvorby a ochrany zelene.

Výstupy projektu: Realizáciou hlavnej aktivity projektu dôjde k vytvoreniu kvalitného prostredia pre príjemné trávenie voľného času obyvateľmi obce, k zlepšeniu ekologickej stability a celkového obrazu sídelného prostredia. Jedným z cieľov je vytvorenie hygienicky vyhovujúceho prostredia so zníženou hlučnosťou. Medzi ďalší cieľ projektu patrí vytvorenie moderného prostredia s dostatočným podielom zelene vhodnej na výsadbu v riešenej oblasti s dôrazom na poskytnutie prístupu využívania pre rôzne vekové kategórie ľudí s možnosťou výberu viacerých typov záujmových aktivít.

 
 

 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Juraj Tarášek
Vytvorené: 16.12.2019 10:36
Upravené: 16.12.2019 10:42

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine