Rožňava - rekonštrukcia materskej školy na ul. Vajanského

Rekonštrukcia materskej školy na ul. Vajanského v Rožňave

Názov projektu: Rekonštrukcia materskej školy na ul. Vajanského v Rožňave

Kód projektu : 302021H887

Miesto realizácie: Mesto Rožňava

Celkové náklady: 471 045,05 €

Výška NFP: 417 492,80 €

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Špecifický cieľ : IROP 2.2.1. - Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl

Cieľ projektu: Projekt „Zriadenie materskej školy sv. Maximiliána Mária Kolbeho“ je zameraný na zriadenie    MŠ s kapacitou   19 miest.      Projekt nadväzuje na skúsenosti zriaďovateľa so vzdelávaním detí so zdravotným znevýhodnením. Reaguje na požiadavky rodičov, ktoré chcú svojim deťom zabezpečiť primerané vzdelanie. MŠ bude mať po zriadení a zaradení do siete škôl štatút školy zabezpečujúcej výchovu a vzdelávanie zdravých detí a detí so zdravotným znevýhodnením.
 

Aktivity projektu:

1 - Pavilón A – rekonštrukcia interiéru, kúrenia a elektrických     rozvodov, zmena dispozície, výmena okien a vchodových dverí, zateplenie obvodových stien, zastrešenie objektu.

2 - Areál MŠ – rekonštrukcia spevnených a nespevnených plôch areálu,  osadenie detského mobiliáru.

Výstupy projektu: Realizáciou tohto projektu sa vytvorí modernú materskú školu na Vajanského ulici s piatimi triedami, spoločenskou miestnosťou, ktorá môže v prípade nepriaznivého počasia slúžiť na pohybové aktivity detí, vytvoria sa  podmienky na pobyt detí vonku vybudovaním ihriska, pieskovísk, preliezačiek, tzv. prírodovedného kútika na poznávanie prírody, oddychovej zóny, vybavíme triedy najmodernejšou technikou v oblasti IKT, ktorá zodpovedá potrebám detí, vytvorí  priestor pre učiteľky ostatných MŠ okresu na vzdelávacie aktivity v rámci kontinuálneho vzdelávania.


 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Juraj Tarášek
Vytvorené: 09.02.2018 10:12
Upravené: 03.12.2019 08:56

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001