Margecany - Rozšírenie kapacity MŠ

Rozšírenie kapacity MŠ Margecany

Názov projektu: Rozšírenie kapacity MŠ Margecany

Kód projektu : 302021H675

Miesto realizácie: Obec Margecany

Celkové náklady: 237 100,00  €

Výška NFP: 225 245,00 €

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Špecifický cieľ : IROP 2.2.1. - Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl

Cieľ projektu: Zámerom projektu je prispieť k zlepšeniu kvality života a zabezpečiť udržateľné poskytovanie služieb predprimárneho vzdelávania v obci Margecany. Projekt je zameraný na zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materskej školy prostredníctvom rozšírenia, stavebných úprav a modernizácie existujúcej vzdelávacej infraštruktúry realizáciou oprávnených aktivít, čím sa dosiahne zvýšenie súčasnej kapacity zariadenia o 13 miest.
 

Aktivity projektu:     

1 - Rozširovanie kapacity  MŠ

2 – Úprava areálu MŠ

3 – Vybavenie MŠ

Výstupy projektu: Realizáciou projektu sa zvýši kapacita jestvujúcej MŠ o minimálne 13 miest  v rámci novovytvorených priestorov, čo bude mať pozitívny dopad predovšetkým  v sociálnej oblasti pre mladé rodiny, kde dôjde k zlepšeniu ich životných podmienok.


 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Juraj Tarášek
Vytvorené: 09.02.2018 10:12
Upravené: 03.12.2019 08:56

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine