Gelnica - Rozširovanie kapacít Materskej školy Hlavná 117

Rozširovanie kapacít Materskej školy Hlavná 117, Gelnica

Názov projektu: Rozširovanie kapacít Materskej školy Hlavná 117, Gelnica

Kód projektu : 302021H825

Miesto realizácie: Mesto Gelnica

Celkové náklady: 329 483,07 €

Výška NFP: 313 008,92 €

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Špecifický cieľ : IROP 2.2.1. - Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl

Cieľ projektu: Hlavným cieľom projektu je rozšíriť kapacity Materskej školy Hlavná 117 v Gelnici, čo prispeje k naplneniu špecifického cieľa IROP 2.2.1. - Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl. Cieľ projektu súvisí s globálnym cieľom IROP - Prispieť k zlepšeniu kvality života a zabezpečiť udržateľné poskytovanie verejných služieb s dopadom na vyvážený a udržateľný územný rozvoj, hospodársku, územnú a sociálnu súdržnosť regiónov, miest a obcí.   Mesto Gelnica je okresným mestom, nachádzajúcim sa v Košickom kraji. Aktuálny počet obyvateľov mesta je na úrovni  6 135 (stav k októbru 2016, ŠÚ SR). Ku koncu roka 2015 bol počet obyvateľov 6140, z toho približne polovica obyvateľov dosahovala reproduktívny vek (3112). Hlavnou cieľovou skupinou projektu sú deti predškolkého veku, teda deti vo veku 3-5-rokov, ktorých bolo v meste Gelnica v roku 2015 evidovaných 218.

Aktivity projektu:     

1 - Rozširovanie kapacít MŠ rekonštrukciou

 2 - Obstaranie materiálno – technického vybavenia interiéru MŠ

3 - Zvyšovanie energetickej hospodárnosti budovy MŠ

Výstupy projektu: Realizácia projektu prinesie zvýšenie kapacít MŠ v Gelnici a skvalitnenie zázemia predmetnej MŠ. MŠ Hlavná 117, Gelnica bude disponovať kapacitou 115 detí, čím budú primerane pokryté potreby navýšenia kapacít.  Rovnako dôjde k zlepšeniu energetickej účinnosti budovy a zabezpečeniu jej úplnej bezbariérovosti. Mesto Gelnica bude takto disponovať väčšou kapacitou infraštruktúry pre predprimárne vzdelávanie, a bude zabezpečené materiálne zázemie pre výchovno-vzdelávací proces detí so špeciálnymi potrebami, v súlade s myšlienkou inklúzie. 


 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Juraj Tarášek
Vytvorené: 09.02.2018 10:12
Upravené: 03.12.2019 08:56

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001