Tokajský inštitút - projektová dokumentácia

Logá partnerov projektu

Dňa 16.11.2021 bola Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako riadiacim orgánom pre Integrovaný regionálny operačný program (ďalej aj „RO pre IROP”) vyhlásená výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na prípravu projektov iniciatívy Catching-up Regions IROP-PO7-SC76-2021-80, v rámci prioritnej osi 7 – REACT EU a špecifického cieľa 7.6 predprojektová príprava.

Tematický cieľ je zameraný na obstaranie projektovej dokumentácie, ktorá umožní následné investičné aktivity slúžiace na zlepšeniu kvality odborného vzdelávania a praktických zručností žiakov. Košický samosprávny kraj ako prijímateľ, obstará prostredníctvom výzvy, dokumentáciu pre vydanie stavebného povolenia vypracovaného oprávnenou osobou pre školu v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti.  

Cieľ projektu:

Cieľom projektu je vytvoriť podmienky na realizáciu následných investičných aktivít žiadateľa resp. školy v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti, ktorá bude prevádzkovať predmetné nehnuteľnosti. Tieto investičné aktivity prispejú k zlepšeniu kvality odborného vzdelávania a praktických zručností žiakov.

Základné informácie:

Kód projektu ITMS2014+: 302071CAW5
Názov fondu: Európsky fond regionálneho rozvoja
Hlavné aktivity projektu: Obstaranie dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia vypracovanej oprávnenou osobou
Podporné aktivity projektu: informovanie a komunikácia, riadenie projektu
Výstupy projektu: počet obstaraných dokumentácií
Trvanie projektu: 12/2022 – 12/2023
Celkové trvanie projektu je 12 mesiacov
Celkový rozpočet projetu: 125 000 EUR
Rozpočet Košického samosprávneho kraja: 6250 EUR

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 30.01.2023 09:12
Upravené: 30.01.2023 09:22