KSK v roku 2017

Košický samosprávny kraj (a ďalších sedem samosprávnych krajov) vznikol na základe Zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie
územné celky. Historicky prvé zasadnutie Zastupiteľstva KSK sa uskutočnilo 19. decembra 2001.

Zastupiteľstvo KSK má 57 poslancov volených v 11 volebných obvodoch.

Predsedovia KSK:
2001 – 2005 Rudolf Bauer
2005 – 2009 Zdenko Trebuľa
2009 – 2013 Zdenko Trebuľa
2013 – 2017 Zdenko Trebuľa

Úrad KSK začal reálne fungovať v januári 2002. Sídli v historickej budove Divízie na Námestí Maratónu mieru 1 v Košiciach.

Úrad KSK je výkonným orgánom Zastupiteľstva KSK a predsedu KSK. Zabezpečuje administratívne a organizačné veci Zastupiteľstva KSK, predsedu KSK a ďalších orgánov zriadených Zastupiteľstvom KSK. Úrad tvorí 13 odborov a Útvar hlavného kontrolóra.

KSK je zriaďovateľom 108 rozpočtových a príspevkových organizácií (stav k 31.12.2016), z toho:             

  • 70 škôl a školských zariadení  
  • 23 kultúrnych zariadení  
  • 13 zariadení sociálnych služieb
  • Správa majetku KSK – rozpočtová organizácia  
  • Správa ciest KSK – príspevková organizácia

Tu nájdete viac informácií o fungovaní krajskej samosprávy v troch volebných obdobiach podľa jednotlivých kľúčových kompetencií. 

 

 

 

 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Peter Garbarčík, PhD.
Vytvorené: 09.10.2017 12:19
Upravené: 10.10.2017 14:07

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001