Zmluvy

Na tejto stránke nájdete len zmluvy z obdobia od 1.1.2011 do 30.3.2022. Od 31.3.2022 sú zmluvy zverejňované na centrálnom registri zmlúv.

Zmluva: 189/9/2022/45

-

Číslo v CRZ*:

189/9/2022/45

Číslo zmluvy:

00633/2021/OSM-47115

Názov:

Kúpna zmluva a zmluva o zriadení vecného bremena

Predmet:

kúpa dielu č. 3 o výmere 3 m2, ktorý sa pričlení k novovytvorenému pozemku registra C KN parc. č. 442/29 a dielu č. 4 o výmere 12 m2, ktorý sa pričlení k novovytvorenému pozemku registra C KN parc. č. 442/30 v katastrálnom území Dobšiná (odčlenené od pozemku mesta Dobšiná registra C KN parcelné číslo 442/11 na základe GP č. 542/2021) a zriadenie vecného bremena „in rem“ na novovytvorenom pozemku registra C KN parcelné číslo 442/29, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 143 m² v prospech každého vlastníka stavby súpisné číslo 1570 Materská škola postavenej na pozemku registra C KN parcelné číslo 442/22 v katastrálnom území Dobšiná, spočívajúceho v povinnosti povinného z vecného bremena strpieť na zaťaženom pozemku prechod a prejazd oprávneného z vecného bremena na nevyhnutný čas a v nevyhnutnom rozsahu za účelom prístupu k vyššie uvedenej stavbe v rozsahu 143 m2

Zmluvná strana :

kupujúci: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice, IČO: 35 541 016, Ing. Rastislav Trnka

Zmluvná strana :

predávajúci: Mesto Dobšiná, SNP 554, 049 25 Dobšiná, IČO: 00 328 197, Ján Slovák

Hodnota zmluvy:

567,25 € s DPH

Podpísanie zmluvy:

24.03.2022

Platnosť zmluvy:

-

Dátum zverejnenia:

28.03.2022

Účinnosť zmluvy:

29.03.2022

Stav dokumentu:

platná

Prílohy:

Poznámka:

-

(* CRZ – Centrálny register zmlúv)

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 10.09.2018 10:35
Upravené: 18.01.2023 10:32