Zmluvy

Na tejto stránke nájdete len zmluvy z obdobia od 1.1.2011 do 30.3.2022. Od 31.3.2022 sú zmluvy zverejňované na centrálnom registri zmlúv.

Zmluva: 190/9/2022/46

-

Číslo v CRZ*:

190/9/2022/46

Číslo zmluvy:

00633/2021/OSM-47070

Názov:

Kúpna zmluva č. 09/2021/KZ

Predmet:

prevod pozemkov reg. C KN parc. č. 442/22, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 519 m2 a novovytvorených pozemkov registra C KN parcelné číslo 442/26, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1027 m2, a parcelné číslo 442/27, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 128 m2 v katastrálnom území Dobšiná (odčlenené GP č. 542/2021), v súlade s Uznesením Zastupiteľstva KSK č. 574/2021 zo dňa 23. augusta 2021

Zmluvná strana :

predávajúci: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice, IČO: 35 541 016, Ing. Rastislav Trnka

Zmluvná strana :

kupujúci: Mesto Dobšiná, SNP 554, 049 25 Dobšiná, IČO: 00 328 197, Ján Slovák

Hodnota zmluvy:

7 784,10 € s DPH

Podpísanie zmluvy:

24.03.2022

Platnosť zmluvy:

-

Dátum zverejnenia:

28.03.2022

Účinnosť zmluvy:

29.03.2022

Stav dokumentu:

platná

Prílohy:

Poznámka:

-

(* CRZ – Centrálny register zmlúv)

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 10.09.2018 10:35
Upravené: 18.01.2023 10:32