Zmluvy

Na tejto stránke nájdete len zmluvy z obdobia od 1.1.2011 do 30.3.2022. Od 31.3.2022 sú zmluvy zverejňované na centrálnom registri zmlúv.

Zmluva: 188/9/2022/44

-

Číslo v CRZ*:

188/9/2022/44

Číslo zmluvy:

2196/2022/OSM-9430

Názov:

Zmluva o združení finančných prostriedkov a podmienkach medzikomunitnej spolupráce

Predmet:

1. Predmetom zmluvy je združenie finančných prostriedkov zmluvných strán podľa článku IV. zmluvy a dojednanie podmienok medzikomunitnej spolupráce na účely uskutočnenia stavebnej úpravy: a) cestného úseku, nachádzajúceho sa na nehnuteľnostiach v okrese: Košice-okolie, obec: Košická Polianka, katastrálne územie: Košická Polianka, ktorých identifikácia je obsiahnutá v prílohe č. 1 tejto zmluvy, tvoriacej jej neoddeliteľnú súčasť, b) vozovky na moste cez rieku Torysa pred obcou Košická Polianka, ktorý je vo vlastníctve účastníka zmluvy 3., vedený v majetkovej karte pod inventúrnym číslom 10, a je umiestnený na cestnom úseku podľa písm. a) tohto odseku. Ďalej a) a b) spolu ako „stavebná úprava cestného úseku“ 2. Stavebná úprava cestného úseku bude realizovaná na základe výkazu prác, ktorého vyhotovenie prostredníctvom tretej osoby zabezpečí účastník zmluvy 1. bezodkladne po uzatvorení tejto zmluvy. 3. Finančná a vecná konkretizácia stavebných činností – stavebnej úpravy cestného úseku, ktorých zhotovenie je účelom tejto zmluvy, bude určená dodatočne výkazom prác podľa predchádzajúceho bodu. Výkaz prác bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. Ak obsah zmluvy týmto spôsobom nebude určený dodatočne bezodkladne, najneskôr v lehote 10 dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy, zmluvné strany sa dohodli, že právne následky, ktoré uzavretím tejto zmluvy ako právneho úkonu nastali, pominú (rozväzovacia podmienka).

Zmluvná strana :

účastník zmluvy 1: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice, IČO: 35 541 016, Ing. Rastislav Trnka

Zmluvná strana :

účastník zmluvy 2: Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice - mestská časť Západ, IČO: 00 691 135, Ing. Jaroslav Polaček

Zmluvná strana :

účastník zmluvy 3: Obec Košická Polianka, Košická Polianka 122, 044 41 Košická Polianka, IČO: 00 324 353, Mgr. Marta Petrilová

Hodnota zmluvy:

220 000,00 € s DPH

Podpísanie zmluvy:

25.03.2022

Platnosť zmluvy:

-

Dátum zverejnenia:

25.03.2022

Účinnosť zmluvy:

26.03.2022

Stav dokumentu:

platná

Prílohy:

Poznámka:

-

(* CRZ – Centrálny register zmlúv)

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 10.09.2018 10:35
Upravené: 18.01.2023 10:32