Zmluvy

Na tejto stránke nájdete len zmluvy z obdobia od 1.1.2011 do 30.3.2022. Od 31.3.2022 sú zmluvy zverejňované na centrálnom registri zmlúv.

Zmluva: 36/14/2022/7

-

Číslo v CRZ*:

36/14/2022/7

Číslo zmluvy:

2662/2022/OSK-50702

Názov:

Zmluva o nájme č. 50702/2022

Predmet:

1. Prenajímateľ je správcom nehnuteľností: - nebytových priestorov – šatne a sociálne zariadenia, nachádzajúce sa v stavbe – prevádzková budova, súp. č. 848 zapísanej na liste vlastníctva č. 1, evidovaného pre kat. územie Spišská Nová Ves, obec Spišská Nová Ves, okres Spišská Nová Ves, ktorá stavba je umiestnená na pozemku registra C KN parcelné číslo 2574/1, kat. úz. Spišská Nová Ves; - pozemku registra C KN parcelné číslo 2576/1, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 4901 m2, na ktorom sa nachádza futbalové ihrisko; ktoré sa nachádzajú na ulici Ing.Kožucha č.10 v Spišskej Novej Vsi (všetko spolu ďalej označované len ako „predmet nájmu“). 2. Predmetom tejto Zmluvy o nájme č. 50702/2022 (ďalej len „zmluva“) je prenechanie predmetu nájmu špecifikovaného v bode 1 tohto článku Zmluvy do nájmu nájomcovi za účelom organizovania športových aktivít – futbalových zápasov. 3. Vymedzenie predmetu nájmu je znázornené v grafickom náčrte, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy a tvorí jej neoddeliteľnú súčasť.

Zmluvná strana :

nájomca: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice, IČO: 35541016, Ing. Rastislav Trnka

Zmluvná strana :

prenajímateľ: Správa telovýchovných zariadení, Príspevková organizácia mesta Spišská Nová Ves, Za Hornádom 15, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 35514035, Ing. Vladimír Hovaňák-riaditeľ

Hodnota zmluvy:

Podpísanie zmluvy:

19.01.2022

Platnosť zmluvy:

-

Dátum zverejnenia:

20.01.2022

Účinnosť zmluvy:

21.01.2022

Stav dokumentu:

platná

Prílohy:

Poznámka:

hodnotu zmluvy nemožno určiť

(* CRZ – Centrálny register zmlúv)

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 10.09.2018 10:35
Upravené: 18.01.2023 10:32