Zmluvy

Na tejto stránke nájdete len zmluvy z obdobia od 1.1.2011 do 30.3.2022. Od 31.3.2022 sú zmluvy zverejňované na centrálnom registri zmlúv.

Zmluva: 37/14/2022/8

-

Číslo v CRZ*:

37/14/2022/8

Číslo zmluvy:

2662/2022/OSK-50780

Názov:

Zmluva o nájme č. 50780/2022

Predmet:

1. Prenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľností: - nebytových priestorov – 4 šatne a sociálne zariadenia, nachádzajúce sa v stavbe – administratívna budova a šatne FŠ zapísaného na liste vlastníctva č. 4170, parcela reg. „C“ č. 3847/4, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 428 m2, - pozemku registra C KN parcelné číslo 3847/8, ostatné plochy o výmere 8490 m2, na ktorom sa nachádza futbalové ihrisko, ktoré sa nachádzajú v katastrálnom území Trebišov, evidované Okresným úradom Trebišov, katastrálnym odborom, 2 (všetko spolu ďalej označované len ako „predmet nájmu“). 2. Predmetom tejto Zmluvy o nájme č. 50780/2022 (ďalej len „zmluva“) je prenechanie predmetu nájmu špecifikovaného v bode 1 tohto článku zmluvy do nájmu nájomcovi za účelom organizovania športových aktivít – futbalových zápasov. 3. Vymedzenie predmetu nájmu je znázornené v grafickom náčrte, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy a tvorí jej neoddeliteľnú súčasť. 4. Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu v súlade s ust. § 9a ods. 9 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí.

Zmluvná strana :

nájomca: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice, IČO: 35 541 016, Ing. Rastislav Trnka

Zmluvná strana :

prenajímateľ: Mesto Trebišov, M.R. Štefánika 862/204, 075 25 Trebišov, IČO: 00331996, PhDr. Marek Čižmár

Hodnota zmluvy:

Podpísanie zmluvy:

19.01.2022

Platnosť zmluvy:

-

Dátum zverejnenia:

20.01.2022

Účinnosť zmluvy:

21.01.2022

Stav dokumentu:

platná

Prílohy:

Poznámka:

-

(* CRZ – Centrálny register zmlúv)

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 10.09.2018 10:35
Upravené: 18.01.2023 10:32