Zmluvy

Na tejto stránke nájdete len zmluvy z obdobia od 1.1.2011 do 30.3.2022. Od 31.3.2022 sú zmluvy zverejňované na centrálnom registri zmlúv.

Zmluva: 32/14/2022/3

-

Číslo v CRZ*:

32/14/2022/3

Číslo zmluvy:

2662/2022/OSK-50801

Názov:

Zmluva o podnájme

Predmet:

1. Prenajímateľ je nájomca nehnuteľností: - nebytových priestorov – 4 šatne a sociálne zariadenia, nachádzajúce sa v stavbe – šatne, zapísanej na liste vlastníctva č. 3531, evidovaného pre kat. územie Moldava nad Bodvou, obec Moldava nad Bodovou, okres Košice - okolie, ktorá je umiestnená na pozemku registra C KN parcelné číslo 791/16 kat. úz. Moldava nad Bodvou; - pozemku registra C KN parcelné číslo 791/25, ktoré sa nachádzajú v katastrálnom území Moldava nad Bodvou, evidované Okresným úradom Košice - okolie, katastrálnym odborom, na ktorom sa nachádza futbalové ihrisko, ktoré sa nachádzajú na ulici Rožňavská v Moldave nad Bodvou (všetko spolu ďalej označované len ako „predmet podnájmu“). Predmet podnájmu je v nájme Futbalového klubu Bodva, Moldava nad Bodvou, Rožňavská 1305, 045 01 Moldava nad Bodvou. 2. Prenajímateľ výslovne prehlasuje, že je oprávnený uzavrieť túto Zmluvu o podnájme č. 50801/2022 na základe osobitnej dohody s vlastníkom predmetu podnájmu. V prípade 2 nepravdivého vyhlásenia prenajímateľa podľa tohto bodu zmluvy je podnájomca oprávnený žiadať od prenajímateľa úhradu zmluvnej pokuty vo výške 5.000,- Eur (slovom päťtisíc Eur). 3. Predmetom tejto Zmluvy o podnájme č. 50801/2022 (ďalej len „zmluva“) je prenechanie predmetu podnájmu špecifikovaného v bode 1 tohto článku zmluvy do podnájmu podnájomcovi za účelom organizovania športových aktivít – futbalových zápasov. 4. Vymedzenie predmetu podnájmu je znázornené v grafickom náčrte, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy a tvorí jej neoddeliteľnú súčasť.

Zmluvná strana :

podnájomca: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice, IČO: 35 541 016, Ing. Rastislav Trnka

Zmluvná strana :

prenajímateľ: Futbalový klub Bodva, Moldava nad Bodvou, Rožňavská 1305, 045 01 Moldava nad Bodvou, IČO: 42 407 567, Vladimír Popovič

Hodnota zmluvy:

Podpísanie zmluvy:

19.01.2022

Platnosť zmluvy:

-

Dátum zverejnenia:

19.01.2022

Účinnosť zmluvy:

20.01.2022

Stav dokumentu:

platná

Prílohy:

Poznámka:

hodnotu zmluvy nie je možné určiť

(* CRZ – Centrálny register zmlúv)

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 10.09.2018 10:35
Upravené: 18.01.2023 10:32