Zmluvy

Na tejto stránke nájdete len zmluvy z obdobia od 1.1.2011 do 30.3.2022. Od 31.3.2022 sú zmluvy zverejňované na centrálnom registri zmlúv.

Zmluva: 33/14/2022/4

-

Číslo v CRZ*:

33/14/2022/4

Číslo zmluvy:

2662/2022/OSK-50572

Názov:

Zmluva o podnájme

Predmet:

1. Prenajímateľ je nájomcom nehnuteľností: - nebytových priestorov – 4 šatne a sociálne zariadenia, nachádzajúce sa v stavbe – budova ZŠ, súp. č. 1327/2 postavenej na parc. registra C KN p.č. 3019 druh zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2227 m2, vedených Okresným úradom Košice, katastrálny odbor na LV č. 4 pre katastrálne územie Grunt, obec Košice – Sídlisko KVP okres Košice II; - pozemku parcela registra C KN p. č. 3013, druh ostatná plocha o výmere 21 383 m2 vedenej Okresným úradom Košice, katastrálny odbor na LV č. 4 pre katastrálne územie Grunt, obec Košice – Sídlisko KVP, okres Košice II; (ďalej len „predmet podnájmu“), ktoré sa nachádzajú na Janigovej ulici v Košiciach. 2. Prenajímateľ výslovne prehlasuje, že je oprávnený uzavrieť túto Zmluvu o podnájme č. 50572/2022 na základe osobitnej dohody s vlastníkom predmetu podnájmu. V prípade nepravdivého vyhlásenia prenajímateľa podľa tohto bodu zmluvy je podnájomca oprávnený žiadať od prenajímateľa úhradu zmluvnej pokuty vo výške 500,- Eur (slovom päťsto Eur). 2 3. Predmetom tejto zmluvy (ďalej len „zmluva“) je prenechanie predmetu podnájmu špecifikovaného v bode 1 tohto článku zmluvy do podnájmu podnájomcovi za účelom organizovania športových aktivít – futbalových zápasov. 4. Vymedzenie predmetu podnájmu je znázornené v grafickom náčrte, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy a tvorí jej neoddeliteľnú súčasť.

Zmluvná strana :

podnájomca: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice, IČO: 35 541 016, Ing. Rastislav Trnka

Zmluvná strana :

prenajímateľ: Východoslovenský futbalový zväz, Alejová 2, 042 96 Košice, IČO: 17074029, Ing. Richard Havrilla

Hodnota zmluvy:

Podpísanie zmluvy:

20.01.2022

Platnosť zmluvy:

-

Dátum zverejnenia:

20.01.2022

Účinnosť zmluvy:

21.01.2022

Stav dokumentu:

platná

Prílohy:

Poznámka:

hodnotu zmluvy nie je možné určiť

(* CRZ – Centrálny register zmlúv)

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 10.09.2018 10:35
Upravené: 18.01.2023 10:32