Zmluvy

Na tejto stránke nájdete len zmluvy z obdobia od 1.1.2011 do 30.3.2022. Od 31.3.2022 sú zmluvy zverejňované na centrálnom registri zmlúv.

Zmluva: 820/16/2021/186

-

Číslo v CRZ*:

820/16/2021/186

Číslo zmluvy:

8020/2021/OSV-50195

Názov:

Dodatok č . 1 k Zmluve o poskytnutí dotácie

Predmet:

1. Znenie čl. II bod 2 zmluvy sa vypúšťa a nahrádza sa nasledovne : „2. Dotáciu je možné použiť najneskôr do 30.11.2022.“ 2. Znenie čl. II bod 5 zmluvy sa vypúšťa a nahrádza sa nasledovne: „ 5. Výnosy z dotácie, tzn. kladný rozdiel medzi úrokmi z dotácie a poplatkami za vedenie osobitného účtu, sú podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov príjmom rozpočtu poskytovateľa. Žiadateľ je povinný odviesť výnosy z dotácie na účet poskytovateľa s uvedením variabilného symbolu 243-53329333 do 30.11.2022 a zároveň zaslať odboru financií Úradu Košického samosprávneho kraja avízo o platbe. Ak výnosy z dotácie nevznikli, je žiadateľ povinný v rovnakej lehote písomne oznámiť túto skutočnosť poskytovateľovi.“ 3. Znenie čl. II bod 9 zmluvy sa vypúšťa a nahrádza sa nasledovne : „9. Ak žiadateľ nebude realizovať účel tejto zmluvy, je povinný bez zbytočného odkladu písomne o tejto skutočnosti informovať poskytovateľa a vrátiť dotáciu v plnom rozsahu poskytovateľovi najneskôr do 30.11.2022, a to na účet poskytovateľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy s uvedením variabilného symbolu a zároveň zaslať odboru financií Úradu Košického samosprávneho kraja avízo o ich vrátení. Variabilným symbolom je IČO žiadateľa.“ 4. Znenie čl. II bod 10 zmluvy sa vypúšťa a nahrádza sa nasledovne : „10. V prípade, ak žiadateľ nevyčerpá celú poskytnutú dotáciu, je povinný nevyčerpanú časť dotácie vrátiť poskytovateľovi bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30.11.2022 na účet poskytovateľa č. ú. SK22 8180 0000 0070 0027 1435 s uvedením variabilného symbolu. Variabilným symbolom 640-53329333. Zároveň je žiadateľ povinný zaslať odboru financií Úradu Košického samosprávneho kraja avízo o ich vrátení. Uvedené platí v prípade, ak žiadateľovi nebude v súlade s § 13 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udelená výnimka. V prípade, ak žiadateľovi bude udelená výnimka podľa predchádzajúcej vety, zmluvné strany sa zaväzujú uzavrieť dodatok k tejto zmluve.“ 5. Znenie čl. III bod 1 zmluvy sa vypúšťa a nahrádza sa nasledovne : „1. Žiadateľ je povinný vyúčtovať použitie dotácie najneskôr do 30.11.2022.“

Zmluvná strana :

poskytovateľ: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice, IČO: 35541016, Ing. Rastislav Trnka

Zmluvná strana :

žiadateľ: Nadácia Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice, IČO: 53329333, Ing. Vladimír Pauco

Hodnota zmluvy:

Podpísanie zmluvy:

21.12.2021

Platnosť zmluvy:

-

Dátum zverejnenia:

22.12.2021

Účinnosť zmluvy:

23.12.2021

Stav dokumentu:

platná

Prílohy:

820/16/2021/186 (PDF, 145,41 kB)

Poznámka:

-

(* CRZ – Centrálny register zmlúv)

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 10.09.2018 10:35
Upravené: 18.01.2023 10:32