Zmluvy

Na tejto stránke nájdete len zmluvy z obdobia od 1.1.2011 do 30.3.2022. Od 31.3.2022 sú zmluvy zverejňované na centrálnom registri zmlúv.

Zmluva: 532/18/2021/13

-

Číslo v CRZ*:

532/18/2021/13

Číslo zmluvy:

6684/2021/OVP-36068

Názov:

Kúpna zmluva

Predmet:

1. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar špecifikovaný v Prílohe č. l(ďalej v texte len „tovar") tak, aby bol tento nový, plne funkčný, vyhovujúci slovenským technickým normám, bude v súlade so zákonom č. 106/2018 o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a vyhláškami. 2. Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar špecifikovaný v článku I., bod 1 tejto zmluvy v množstve i kus osobný automobil a previesť na kupujúceho vlastnícke právo k tovaru a kupujúci sa zaväzuje za riadne a včas dodaný tovar zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu.

Zmluvná strana :

kupujúci: Košický samosprávny kraj, Nám. Maratónu mieru č.1, 042 66 Košice, IČO: 35541016, Ing.Rastislav Trnka

Zmluvná strana :

predávajúci: 3H MOBIL s.r.o., Moldavská cesta 28/A, 040 01 Košice, IČO: 36216402, Ing. Marek Hrehor

Hodnota zmluvy:

23 668,19 € s DPH

Podpísanie zmluvy:

24.09.2021

Platnosť zmluvy:

-

Dátum zverejnenia:

04.10.2021

Účinnosť zmluvy:

05.10.2021

Stav dokumentu:

platná

Prílohy:

Poznámka:

-

(* CRZ – Centrálny register zmlúv)

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 10.09.2018 10:35
Upravené: 18.01.2023 10:32