Zmluvy

Na tejto stránke nájdete len zmluvy z obdobia od 1.1.2011 do 30.3.2022. Od 31.3.2022 sú zmluvy zverejňované na centrálnom registri zmlúv.

Zmluva: 463/21/2021/36

-

Číslo v CRZ*:

463/21/2021/36

Číslo zmluvy:

05586/2021/ORR-23355

Názov:

Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí dotácie

Predmet:

1. Košický samosprávny kraj, Košice región Turizmus a Jozef Papcun - kruger uzavreli dňa 30.06.2021 zmluvu o poskytnutí dotácie č. 05586/2021/ORR 23355 (ďalej aj „zmluva“), predmetom ktorej je poskytnutie dotácie z rozpočtu poskytovateľa podľa VZN, na základe žiadosti predloženej prijímateľom podľa Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií a účelových finančných prostriedkov z programu Terra Incognita na podporu cestovného ruchu na rok 2021, vyhlásenej dňa 05.10.2020; program 2.1 Projekty podporujúce EKOTURIZMUS na realizáciu projektu Loďkou naprieč Ružínom v okrese Gelnica. 2. Dňa 16.08.2021 požiadal prijímateľ dotácie Sprostredkovateľský orgán o zmenu čísla účtu pre príjem dotácie projektu z pôvodného čísla účtu SK83 0200 0000 0044 6611 1253, vedeného vo Všeobecnej úverovej banke a.s.., na účet SK13 0200 0000 0044 8980 5151, vedeného vo Všeobecnej úverovej banke a.s. , a to z dôvodu nesprávne založenej formy v zmluve pôvodne uvedeného účtu (sporiaci), z ktorého nie je možné vykonávať platby v prospech tretích subjektov (dodávateľov). 3. Vzhľadom na túto skutočnosť v zmysle článku IX. Záverečné ustanovenia bod 2. v znení: Akékoľvek zmeny a doplnenia tejto zmluvy je možné vykonať iba formou očíslovaných písomných dodatkov podpísaných zmluvnými stranami, zmluvné strany prijímajú nasledovný dodatok č.1 k tejto Zmluve ( ďalej len Dodatok“).

Zmluvná strana :

poskytovateľ: Košický samosprávny kraj, Nám. Maratónu mieru č.1, 042 66 Košice, IČO: 35541016, Ing.Rastislav Trnka

Zmluvná strana :

prijímateľ: Jozef Papcun - kruger, Rybničná 571/4, 055 61 Jaklovce, IČO: 47613467, Jozef Papcun

Zmluvná strana :

Sprostredkovateľský orgán: Košice Región Turizmus, Hlavná 48, 040 01 Košice, IČO: 42319269, Ing. Rastislav Trnka

Hodnota zmluvy:

Podpísanie zmluvy:

02.09.2021

Platnosť zmluvy:

-

Dátum zverejnenia:

06.09.2021

Účinnosť zmluvy:

07.09.2021

Stav dokumentu:

platná

Prílohy:

463/21/2021/36 (PDF, 280,98 kB)

Poznámka:

-

(* CRZ – Centrálny register zmlúv)

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 10.09.2018 10:35
Upravené: 18.01.2023 10:32