Zmluvy

Na tejto stránke nájdete len zmluvy z obdobia od 1.1.2011 do 30.3.2022. Od 31.3.2022 sú zmluvy zverejňované na centrálnom registri zmlúv.

Zmluva: 428/3/2021/3

-

Číslo v CRZ*:

428/3/2021/3

Číslo zmluvy:

06139/2021/MO-29873

Názov:

Zmluva o výpožičke

Predmet:

1. Predmetom tejto zmluvy (ďalej len „zmluva“) je bezodplatné vypožičanie hnuteľných vecí vo výlučnom vlastníctve požičiavateľa, a to fototechniky s príslušenstvom (ďalej len „predmet výpožičky“), ktorej bližšia špecifikácia je uvedená v prílohe č. 1 tejto zmluvy, do bezplatného dočasného užívania vypožičiavateľovi. 2. Predmet výpožičky sa vypožičiava za účelom jeho využívania v súvislosti s činnosťou marketingového oddelenia, a to najmä za účelom fotografickej a video dokumentácie návštev, podujatí a iných aktivít spojených s činnosťou Košického samosprávneho kraja. 3. Vypožičiavateľ v rozsahu tejto zmluvy preberá predmet výpožičky do užívania a zaväzuje sa ho užívať riadne a v súlade s dohodnutým účelom výpožičky. 4. Vypožičiavateľ prehlasuje, že je mu známy súčasný stav predmetu výpožičky a v takomto stave ho preberá. Zmluvné strany prehlasujú, že predmet výpožičky v čase prenechania do užívania je v stave spôsobilom na riadne užívanie. K odovzdaniu a prevzatiu predmetu výpožičky dôjde na základe písomného protokolu, ktorý podpíšu obidve zmluvné strany, pričom každá z nich si ponechá jeden rovnopis.

Zmluvná strana :

Zmluvná strana 1: Košický samosprávny kraj, Nám. Maratónu mieru č.1, 042 66 Košice, IČO: 35541016, Ing.Rastislav Trnka

Zmluvná strana :

Zmluvná strana 2: Košice Región Turizmus, Hlavná 48, 040 01 Košice, IČO: 42319269, Ing. Rastislav Trnka

Hodnota zmluvy:

Podpísanie zmluvy:

13.08.2021

Platnosť zmluvy:

-

Dátum zverejnenia:

17.08.2021

Účinnosť zmluvy:

18.08.2021

Stav dokumentu:

platná

Prílohy:

428/3/2021/3 (PDF, 271,65 kB)

Poznámka:

-

(* CRZ – Centrálny register zmlúv)

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 10.09.2018 10:35
Upravené: 18.01.2023 10:32