Zmluvy

Na tejto stránke nájdete len zmluvy z obdobia od 1.1.2011 do 30.3.2022. Od 31.3.2022 sú zmluvy zverejňované na centrálnom registri zmlúv.

Zmluva: 425/9/2021/88

-

Číslo v CRZ*:

425/9/2021/88

Číslo zmluvy:

5583/2021/OSM-23503

Názov:

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

Predmet:

1. Budúci povinný je výlučným vlastníkom pozemku registra C KN parcelné č. 549/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 13 127 m2, katastrálne územie Vyšné Nemecké, obec Vyšné Nemecké, okres Sobrance, zapísanom v liste vlastníctva č. 372, vedenom Okresným úradom Sobrance, katastrálnym odborom (ďalej len „pozemok“). Na pozemku je umiestnená cesta III. triedy č. III/3805 (ďalej len „cesta“) vo vlastníctve budúceho povinného, v správe Správy ciest Košického samosprávneho kraja (ďalej len „správca“). 2. Budúci povinný nadobudol pozemok do svojho vlastníctva dňom 01.07.2009 podľa ustanovenia § 3b zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov. O odovzdaní pozemku budúcemu povinnému nebol ku dňu uzavretia tejto zmluvy spísaný protokol v zmysle ustanovenia § 5 ods. 2 citovaného zákona a ako vlastník pozemku je v katastri nehnuteľností zapísaná Slovenská republika, správca Slovenský pozemkový fond. Budúci povinný požiada o odovzdanie uvedeného pozemku. 5583/2021/OSM- 23503 2 3. Budúci oprávnený je investorom stavebného objektu „Parkovisko kamiónov – Vyšné Nemecké“ a v zmysle projektovej dokumentácie spracovanej zodpovedným projektantom Ing. Gabrielom Fakom sa uvedená stavba dotýka cesty a pozemku uvedeného v bode 1 tohto článku, a to výstavbou stavebného objektu „SO 01 – prípojka plynu- pripojovací plynovod k distribučnej sieti“ na časti pozemku (ďalej len „budúca stavba“). 4. Umiestnenie budúcej stavby je znázornené v situačnom pláne z projektovej dokumentácie a tvorí prílohu tejto zmluvy. 5. Zmluvné strany sa dohodli, že za podmienok uvedených v tejto zmluve uzavrú zmluvu o zriadení vecného bremena bližšie špecifikovanú v článku II. tejto zmluvy, ktorou budúci povinný zriadi k uvedenému pozemku vecné bremeno v prospech budúceho oprávneného (ďalej len „budúca zmluva“).

Zmluvná strana :

budúci povinný z vecného bremena: Košický samosprávny kraj, Nám. Maratónu mieru č.1, 042 66 Košice, IČO: 35541016, Ing.Rastislav Trnka

Zmluvná strana :

budúci oprávnený z vecného bremena: JUDr. Juraj Kus, Dobrianskeho 4, 071 01 Michalovce, JUDr. Juraj Kus

Hodnota zmluvy:

Podpísanie zmluvy:

13.08.2021

Platnosť zmluvy:

-

Dátum zverejnenia:

17.08.2021

Účinnosť zmluvy:

18.08.2021

Stav dokumentu:

platná

Prílohy:

Poznámka:

-

(* CRZ – Centrálny register zmlúv)

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 10.09.2018 10:35
Upravené: 18.01.2023 10:32