Zdravotnícky asistent

REGINA - DSS, Kráľovce 195, 04444 Kráľovce informuje o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu „zdravotnícky asistent“.

Základne informácie pre záujemcov:

 • pracovný pomer na dobu určitú – zástup počas materskej a rodičovskej dovolenky zamestnanca
 • termín nástupu ihneď

Požadované kvalifikačné predpoklady:

 • úplné stredné odborné vzdelanie na SZŠ v študijnom odbore  zdravotnícky asistent (praktická sestra) 

Iné kritériá a požiadavky:

 • osobnostné a morálne predpoklady, bezúhonnosť,
 • zdravotná spôsobilosť,
 • schopnosť pracovať v kolektíve,
 • empatia, komunikatívnosť, čestnosť, svedomitosť,
 • samostatnosť, zodpovednosť a dôslednosť,
 • ovládanie práce s PC

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania
 • profesijný životopis
 • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní

Plat:

 • v zmysle zákona č. 388/2018 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov – platová trieda 3, platový stupeň podľa odpracovaných rokov od 685,00 € do 806,50 € +  príplatky (soboty, nedele, nočné, sviatok)

Uchádzači o túto pracovnú pozíciu môžu zaslať svoju žiadosť, spolu s požadovanými dokladmi, na adresu zariadenia: REGINA DSS, Kráľovce 195,04444 Kráľovce  alebo gorelovajd@centrum.sk.  Na pracovný pohovor budú pozvaní len vybraní uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a iné kritéria a požiadavky súvisiace s obsadzovaným pracovným miestom. Uchádzači budú kontaktovaní telefonicky.

Informácia o spracovaní osobných údajov:

Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl.6 ods.1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom  pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač neuspel pri získaní  pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR.  V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov, organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu.

Autor/zdroj: REGINA - DSS, Kráľovce
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 10.02.2022 16:18
Upravené: 19.09.2022 17:27

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001