Zástupca riaditeľky školy pre teoretické vyučovanie

Stredná odborná škola na Gemerskej ul. č. 1 v Košiciach informuje o voľnom pracovnom mieste na obsadenie pracovnej pozície zástupca riaditeľky školy pre teoretické vyučovanie.

Požadované kvalifikačné predpoklady a predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme:

 • ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa a plnenie kvalifikačných predpokladov v súlade s § 7 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a  o zmene a  doplnení niektorých zákonov a  vyhlášky           č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie  pedagogických  zamestnancov  a  odborných zamestnancov
 • minimálne 5 rokov pedagogickej činnosti
 • absolvovanie I. atestácie
 • znalosť školskej legislatívy
 • bezúhonnosť
 • zdravotná spôsobilosť

Iné kritériá a požiadavky:

 • pedagogická prax na podobnom type školy
 • skúsenosti s programom ASC rozvrhy
 • riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti
 • osobnostné a morálne predpoklady
 • flexibilita, zodpovednosť a spoľahlivosť

Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
 • profesijný životopis
 • overené kópie dokladov o vzdelaní
 • písomný návrh koncepcie rozvoja školy ( max. 2 strany A4)
 • doklad o bezúhonnosti  (výpis z registra trestov nie starší ako  3 mesiace)
 • lekárske potvrdenie od praktického lekára o telesnej a  duševnej spôsobilosti   
 • písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

Predpokladaný termín nástupu : september 2017

Žiadosť je potrebné podať najneskôr do 28. júla 2017, do 14:00 hod.

Na obálke uveďte meno odosielateľa a označenie: „Výberové konanie č. 1/2017 - NEOTVÁRAŤ!“

Adresa:
Gemerská 1
040 11 Košice
Tel.: 055/ 64 24 371
E-mail: sosgemke@mail.telekom.sk

 

 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 13.07.2017 11:31
Upravené: 29.05.2021 21:35

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001