Výstavný technik, údržbár, vodič

Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru č. 2, 040 01 Košice oznamuje, že disponuje voľným pracovným miestom na pracovnú pozíciu Výstavný technik, údržbár, vodič.

Predpokladaný nástup do pracovného pomeru: február 2022
S úspešným uchádzačom, bude podpísaná  pracovná zmluva s nástupom do práce dňa 1.2.2022

Úväzok: plný úväzok, na dobu určitú 1 rok

Požadované kvalifikačné a odborné predpoklady:

 • Stredoškolské, technického zamerania,
 • prax v príslušnom odbore - min. 3 roky,
 • prax v riadení dodávkového vozidla  do 3,5 t
 • ovládanie práce s PC Office (Word, Excel, Outlook, Internet),
 • predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme – bezúhonnosť.

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti výstavný technik:

 • realizácia technickej časti výstav
 • výroba náročných výstavníckych prvkov
 • montáž zložitého technického zariadenia;
 • inštalácia exponátov

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti údržbár, vodič:

 • Zabezpečovanie  údržby  expozícii a objektov VSM
 • Zaisťuje prevádzku a riadenie motorových vozidiel  a ich bezporuchový technický stav
 • Zabezpečuje inštaláciu a deinštaláciu výstav

Iné kritéria a požiadavky:

 • odborná vedomosť a praktická skúsenosť
 • vodičský preukaz skupiny B
 • schopnosť pracovať samostatne
 • precíznosť, dôslednosť,
 • odolnosť voči stresu,
 • komunikatívnosť a schopnosť pracovať v tíme.

Ponúkaný plat:

Plat bude určený v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a v súlade s Nariadením vlády SR č. 354/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činnosti pre výkon práce vo verejnom záujme v závislosti od platovej triedy a započítanej praxe.

Požadované doklady:

 • žiadosť,
 • štruktúrovaný životopis,
 • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
 • písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre účely oznámeného voľného pracovného miesta podľa zákona č. 18/2018 Z. z.

Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov, organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu.

Kontaktovať budeme len vybraných uchádzačov, ktorí spĺňajú stanovené požiadavky.

Uchádzači o túto pracovnú pozíciu nám zašlite svoju žiadosť a ostatné požadované doklady emailom na adresu: info@vsmuzeum.sk  predmet: Výstavný technik, údržbár, vodič do 15.1.2022 alebo poštou na adresu:
Východoslovenské múzeum v Košiciach
Nám. Maratónu mieru č. 2, Košice
040 01 Košice

Autor/zdroj: Východoslovenské múzeum v Košiciach
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 23.12.2021 09:13
Upravené: 04.02.2022 16:16

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine