Vychovávateľ(ka) v školskom internáte

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste vychovávateľa (vychovávateľky) na dobu určitú v Školskom internáte Považská 7 Košice.

Voľné pracovné miesto na dobu:
určitú, od 1.9.2013 do 30.6.2014 - zastupovanie počas rodičovskej dovolenky

Pozícia:
vychovávateľ(ka) - plný úväzok

Kvalifikačné predpoklady:
požadovaný stupeň vzdelania podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov.

Požadovaným vzdelaním pre výkon funkcie vychovávateľ je stredná pedagogická škola alebo vysokoškolské vzdelanie I. alebo II. stupňa (najmä odbor vychovávateľstvo a príbuzné pedagogické vedy).

Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:

  • bezúhonnosť
  • zdravotná spôsobilosť
  • ovládanie štátneho jazyka

Požadované doklady:

  • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
  • žiadosť
  • profesijný životopis
  • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
  • pracovný posudok z posledného zamestnania
  • lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti
  • súhlas so spracovaním osobných údajov

Žiadosti o prijatie do zamestnania spolu so životopisom môžete posielať poštou na adresu školského internátu alebo e-mailom na adresu dmkosice@internetkosice.sk do 19.08.2013. Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov, ktorí spĺňajú kvalifikačné a ostatné požiadavky.

Autor/zdroj: Ing. Dana Rošková, riaditeľka ŠI
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 16.08.2013 00:00
Upravené: 28.05.2021 16:37

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001