Vychovávateľka

Školský internát, Považská 7, 040 11 Košice, oznamuje, že disponuje voľným pracovným miestom na pracovnú pozíciu vychovávateľka (zastupovanie počas rodičovskej dovolenky).

Požadované kvalifikačné a odborné predpoklady:

podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov ( VŠ II. stupňa ).

Iné kritéria a požiadavky :

 • predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme – bezúhonnosť,
 • zdravotná spôsobilosť,
 • ovládanie štátneho jazyka,

Vzhľadom na smerovanie zariadenia vyžadujeme od uchádzačov:

 • profesionalitu, kreativitu a schopnosť uplatňovať inovácie vo vzdelávacom a výchovnom procese,
 • schopnosť pracovať s počítačom (MS Office, práca s internetom) a využívať technológie vo výchove,
 • schopnosť spolupracovať v kolektíve i pri pedagogickej práci (spolupráca vychovávateľky vo výchovno-vzdelávacom procese),
 • flexibilita

Pri samotnom pracovnom pohovore budeme od uchádzačov požadovať portfolio s dokumentáciou s jeho doterajšej práce (napríklad ukážok žiackych projektov, ich výstupov, fotografií zo spoločných aktivít so žiakmi a pod.) v papierovej alebo elektronickej podobe (prezentácia).

Požadované doklady:

 • kópie dokladov o splnení kvalifikačných predpokladov (vysvedčenie, diplom),
 • žiadosť,
 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
 • lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti,
 • písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre účely oznámeného voľného pracovného miesta podľa zákona č. 122/2013 Z. z.

Uchádzači o túto pracovnú pozíciu nám zašlite svoju žiadosť a ostatné požadované doklady emailom na adresu: sipovke@sipovke.sk alebo poštou na adresu:

Školský internát
Považská 7
040 11 Košice

Dátum uzávierky prijímania žiadostí je 27.05.2015 do 13.00 hod.. Rozhodujúci je dátum na poštovej pečiatke.

Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov, ktorí spĺňajú kvalifikačné a ostatné požiadavky.

 

Autor/zdroj: Ing. Dana Rošková, riaditeľka ŠI
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.05.2015 06:00
Upravené: 28.05.2021 16:47

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001