Vychovávateľ/ka

Stredná odborná škola, Učňovská 5, 040 15 Košice-Šaca oznamuje, že od 01.09.2019 má voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu vychovávateľ/ka na plný pracovný úväzok. Uvedené pracovné miesto potrebujeme obsadiť na dobu neurčitú.

Kvalifikačné predpoklady:

  • Kvalifikačné predpoklady: v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov.

Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:

  • bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, ovládanie štátneho jazyka.

Požadované doklady:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania
  • životopis
  • maturitné vysvedčenie, resp. vysvedčenie o štátnej skúške a diplom o riadnom ukončení vysokoškolského štúdia
  • výpis z registra trestov /nie starší ako 3 mesiace pred nástupom do zamestnania/ 
  • lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti.
  • písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania

Plat:

V zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, zákona č.  553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona 388/2018 Z.z. (od 612,50 € v závislosti od platovej triedy a započítateľnej praxe).

Žiadosti o prijatie do zamestnania môžete zasielať písomne na adresu: Stredná odborná škola, personálne oddelenie,  Učňovská 5, 040 15 Košice-Šaca alebo mailom na adresu: sokolik@souhag.edu.sk

Telefónny kontakt: 0557260100 - sekretariát riaditeľa školy

Autor/zdroj: SOŠ Učňovská 5, Košice-Šaca
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 14.06.2019 08:10
Upravené: 17.06.2019 13:00

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról