Vychovávateľ

Školský internát Antona Garbana, Werferova 10, 041 115Košice, informuje o voľnom pracovnom mieste vychovávateľa s nástupom od 1.9.2015.

Požadované kvalifikačné a odborné predpoklady:

 • podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov - (vysokoškolské vzdelanie 1. alebo 2. stupňa...)

Iné kritéria a požiadavky :

 • predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme –bezúhonnosť,
 • zdravotná spôsobilosť,
 • ovládanie štátneho jazyka,

Vzhľadom na smerovanie zariadenia vyžadujeme od uchádzačov:

 • profesionalitu, kreativitu a schopnosť uplatňovať inovácie vo vzdelávacom a výchovnom procese,
 • schopnosť pracovať s počítačom (MS Office, práca s internetom) a využívať technológie vo výchove,
 • schopnosť spolupracovať v kolektíve i pri pedagogickej práci (spolupráca vychovávateľky vo výchovno-vzdelávacom procese),
 • flexibilita

Pri samotnom pracovnom pohovore budeme od uchádzačov požadovať portfolio s dokumentáciou s jeho doterajšej práce (napríklad ukážok žiackych projektov, ich výstupov, fotografií zo spoločných aktivít so žiakmi a pod.) v papierovej alebo elektronickej podobe (prezentácia).

Požadované doklady:

 • kópie dokladov o splnení kvalifikačných predpokladov (vysvedčenie, diplom),
 • žiadosť,
 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
 • lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti,
 • písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre účely oznámeného voľného pracovného miesta podľa zákona č. 122/2013 Z. z.

Uchádzači o túto pracovnú pozíciu nám zašlite svoju žiadosť a ostatné požadované doklady emailom na adresu: viera.kanarikova@siagarbana.sk alebo poštou na adresu: Školský internát Antona Garbana, Werferova 10, 041 15 Košice

Dátum uzávierky prijímania žiadostí je 31.08.2015 do 12.00 hod..
Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov, ktorí spĺňajú kvalifikačné a ostatné požiadavky.

Autor/zdroj: Ing. Katarína Takácsová, riaditeľka ŠI
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 27.08.2015 06:00
Upravené: 28.05.2021 16:49

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001