Vychovávateľ

Školský internát Medická 2, 040 11 Košice v súlade s § 11, ods. 1 zákona NR SR č. 390/2011 Z. z. , ktorým sa dopĺňa zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch informuje o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu vychovávateľ v stredoškolskom internáte.

Kategória pedagogických zamestnancov: vychovávateľ

Nástup do zamestnania: 01. 09. 2021

Kvalifikačné predpoklady: podľa zákona č. 138/2019 Z .z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorými sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických a odborných zamestnancov.

Pracovný čas: prevažne od 14:00 hod do 22:00 hod.

Platové podmienky: v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov,  v závislosti od stupňa dosiahnutého vzdelania, platovej triedy a započítanej pedagogickej praxe  od 817,50 Eur.

Požadované doklady:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania,
  • profesijný štruktúrovaný životopis s prehľadom dosiahnutého vzdelania a dosiahnutým stupňom odbornej praxe,
  • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
  • písomný súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z .z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
  • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti podľa § 15 zákona 138/2019 Z. z.

Iné požiadavky:

  • ovládanie štátneho jazyka
  • práca s PC
  • spoľahlivosť
  • asertivita a komunikatívnosť

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť e-mailom na adresu sekretariat@simedke.sk alebo poštou na adresu: Školský internát, Medická 2, 040 11 Košice.

Dátum uzávierky prijímania žiadostí: 11. 08. 2021

Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady.

Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov, organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu.

Autor/zdroj: Školský internát Medická 2 Košice
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 20.07.2021 14:10
Upravené: 20.07.2021 14:14

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról